Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

Щербина В. С. Господарське право України. Навчальний посібник
 
Щербина В. С. Господарське право України. Навчальний посібник-К.: Атіка, 1999,-336с.
У пропонованому посібнику відповідно до про-грами курсу висвітлено основні правові інститути за-гальної частини господарського права, а також пи-тання правового регулювання окремих сфер госпо-дарського життя на основі чинного господарського та господарського процесуального законодавства Украї-ни. Головну увагу зосереджено на правових питаннях господарської діяльності та управління нею.
Для студентів і аспірантів, що вивчають курс господарського права, а також юрисконсультів, адво-катів, підприємців і всіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання господарської діяльності.
Нормативні акти подано станом на 1 травня 1999 року.
При написанні розділів II, IV, VI, VIII, X, XII використано матеріали, підготовлені А. Я. Пилипенком.
Основні засади ринкової економіки передбачають повну господарську самостійність підприємств і організацій, що функціонують у народному господарстві, вступаючи при цьому в різноманітні виробничі, господарські та інші зв'язки. Всі ці суспільні відносини (як між підприємствами та організаціями — безпосередніми товаровиробниками, так і між ними і державними та іншими органами) потребують правового регулювання, завдяки якому вони набувають характеру правовідносин.
Ринкова економіка породила різноманітні організаційні форми підприємств: господарські товариства, виробничі кооперативи, приватні, казенні підприємства. Виникла необхідність урегулювання правового статусу об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів тощо), встановлення правового режиму вільних (спеціальних) економічних зон та визначення правового режиму іноземного інвестування.
З'явилися нові інститути, притаманні ринковим умовам господарювання (банкрутство, свобода конкуренції, анти-монопольне регулювання). Все більшого розвитку, в тому числі завдяки приватизаційним процесам, набуває ринок цінних паперів.
Інтеграція України до світової економічної системи стимулює розвиток міжнародних господарських зв'язків, зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів підприємництва.
Змінилися принципи, на яких будуються відносини держави з суб'єктами господарської діяльності, державне регулювання підприємництва.
Всі ці чинники зумовлюють необхідність не тільки відповідного правового регулювання, але і вивчення правових засад господарської діяльності.
Перехід економіки України до розвинених ринкових відносин багато в чому залежить від правового забезпечення ринкових реформ, від створення належних умов функціонування суб'єктів господарської діяльності, від суворого додержання останніми вимог чинного законодавства.
Українська держава сьогодні потребує висококваліфікованих спеціалістів на всіх напрямах економічного розвитку та державного будівництва. З метою підготовки саме таких спеціалістів, озброєних знаннями в галузі господарського законодавства, написано даний посібник.
У навчальному посібнику на основі чинного законодавства та відповідно до програми курсу висвітлюються основні правові інститути загальної частини господарського права та питання правового регулювання окремих сфер господарської діяльності. Автор намагався у стислій та доступній для сприймання формі розкрити зміст основних нормативних актів господарського законодавства, показати їх роль у регулюванні суспільних відносин.
У пропонованому читачеві посібнику предмет господарського права розглядається як сукупність господарських відносин, що складається з двох елементів - організаційного (організація виробництва, обігу) і майнового. Таке поєднання викликане тим, що однією з правових підстав виникнення та функціонування господарських відносин є акти планування (державне замовлення, бізнес-плани підприємств тощо).
Труднощі становлення і формування господарського законодавства України, відсутність єдиних методологічних підходів до формулювання предмету господарського права як навчальної дисципліни, безперечно, позначилися на змісті даної праці. У пропонованому виданні посібника враховано конструктивні зауваження і рекомендації щодо поліпшення його структури та змісту.