Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

 
Договір оренди земельної ділянки
 

Під час використання земельних ділянок найчастіше використовується договір оренди землі.
Слід зазначити, що чинне українське законодавство виходить з того,
що земля є специфічним об’єктом цивільних правовідносин,
і у зв’язку з цим потребує спеціального регулювання.
 
 
 
 
 
Ст. 792 Цивільного кодексу України, яка регулює найм земельної ділянки, є бланковою і відсилає нас до відповідного закону.
1. Отже, оренда земельних ділянок регулюється спеціальним законом - Законом України «Про оренду землі»
від 02.10.2003 р. №1211-IV.

У ст. 14 Закону зазначається договір оренди земельної ділянки укладається у письмовій формі,
за бажанням сторін або на вимогу однієї сторони він може бути посвідчений нотаріально.
Крім того ст.15 Закону України «Про оренду землі» встановлюються істотні умови такого договору.
Відсутність хоча б однієї з цих умов є підставою для визнання договору оренди земельної ділянки неукладеним.
 
Відповідно підчас укладання договору слід пам’ятати про всі істотні умови та обов’язково їх прописати, а саме:
 
1) об’єкт оренди. У договорі слід, конкретизувати об’єкт оренди, слід зазначити адресу,
за якою знаходиться земельна ділянка та її площу, вказати цільове призначення земельної ділянки.
2) строк дії договору. Строк дії договору визначається сторонами договору, але не може бути більшим за 50 років.
3) орендна плата. Вона фіксується в договорі з обов’язковим зазначенням її розміру, індексації,
форми оплати, строків і порядку її сплати та її перегляду, а також відповідальності за її несплату.
Річна орендна плата за земельну ділянку, що є державною чи комунальною власністю, зараховується у відповідні бюджети і не може бути більше 10% від нормативної грошової оцінки землі.
При цьому необхідно відрізняти нормативну грошову оцінку та експертну.
Нормативна грошова оцінка використовується для визначення розміру земельного податку,
орендної плати земельних ділянок, що знаходяться у державній та комунальній власності.
Експертна оцінка використовується при здійснення цивільно-правових угод, які передбачають визначення вартості об’єкту оцінки. Таким чином при оренді державної чи комунальної земельної ділянки сторони обмежені максимальним розміром орендної плати та виходять із розмірів нормативної грошової оцінки земельної ділянки,
крім випадків оренди на конкурсних засадах, а у разі оренди землі, що знаходиться у приватній власності,
сторони виходять з експертної грошової оцінки землі і не обмежені жодним чином під час встановлення
орендної плати.
Орендна плата може встановлюється у грошовій або натуральній формі.
4) умови використання та цільове призначення земельної ділянки, що надається в оренду.
5) умови збереження стану об’єкту оренди.
6) умови та строки передачі землі. Передача здійснюється шляхом підписання уповноваженими представниками сторін Акту прийому-передачі, який є невід’ємною частиною договору оренди.
7) умови повернення земельної ділянки орендодавцю.
8) обтяження на використання земельної ділянки. Тобто право земельного сервітуту,
тобто право третьої особи на обмежене платне чи безоплатне користування чужою земельною ділянкою.
 
Законодавство визначає наступні види земельних сервітутів:
 
— право проходу або проїзду на велосипеді;
— право проїзду на транспортному засобі при наявності дороги;
— право прокласти та експлуатувати ЛЕП, трубопроводи та інші лінійні комунікації;
— право прокласти на свою земельну ділянку водопровід;
— право забору води з природного водоймища і право проходу до нього;
— право напувати худобу на сусідній земельній ділянці і т.д.
Право земельного сервітуту виникає на підставі договору або рішення суду і вступає в силу
з моменту його реєстрації, аналогічній реєстрації самого договору оренди.
Необхідно мати на увазі, що право земельного сервітуту зберігається і при переході права
власності на земельну ділянку.
 
Дія земельного сервітуту припиняється у випадках:
 
— поєднання в одній особі користувача сервітуту і власника земельної ділянки;
— відмови від сервітуту;
— рішення суду про скасування сервітуту;
— закінчення строку його дії;
— не використання протягом 3-х років;
— порушення умов використання;
— якщо це робить неможливим використання ділянки за цільовим призначенням.
Відповідно у договорі оренди має бути вказано, що земельна ділянка обтяжена чи не обтяжена сервітутом.
Якщо обтяжена – то має бути вказаний вид сервітуту, строк та підстави його встановлення.
9) визначення яка з сторін несе ризик випадкової загибелі або пошкодження об’єкту оренди в цілому або частково. Згідно Закону такий ризик несе орендодавець, якщо інше не встановлено договором оренди.
Проте у випадку, якщо орендар або орендодавець допускають прострочку при передачі об’єкту оренди, ризик його випадкового знищення або пошкодження несе сторона, вина у такому простроченні.
10) відповідальність сторін.
Але договір оренди земельної ділянки вступає в силу лише після його державної реєстрації. Реєстрація здійснюється структурними підрозділами Центру державного земельного кадастру при Державному комітеті по земельних ресурсах України за місцем розташування земельної ділянки.
Для реєстрації договору оренди зацікавлена особа подає наступні документи:
1. Заяву про державну реєстрацію договору оренди.
2. Договір оренди (3 екз.)
3. План (схему) земельної ділянки, що надається в оренду (3 екз.)
4. Рішення органу виконавчої влади або місцевого самоврядування про надання в оренду земельної ділянки, що знаходиться у державній чи комунальній власності.
5. Проект відведення земельної ділянки – у разі надання його в оренду зі зміною цільового призначення.
Реєстрація здійснюється в 20-дений строк.
 
Договір оренди припиняє свою дію у наступних випадках:
 
— закінчення строку, на який він був укладений;
— викупу земельної ділянки для суспільних потреб і примусового відчуження земельної ділянки в порядку встановленому чинним законодавством;
— поєднання в одній особі власника земельної ділянки і орендаря;
— смерті фізичної особи або ліквідації юридичної – орендаря.
Розірвання договору в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено самим договором,
а також у випадку неналежного виконання однією з сторін своїх зобов’язань за договором.
У випадку, якщо розірвання договору не пов’язано з неналежним виконанням зобов’язань і здійснюється за ініціативою орендаря, орендодавець має право на отримання орендної плати на землях несільськогосподарського призначення – протягом 12 місяців з дня розірвання договору.
Після закінчення строку, на який був укладений договір оренди, орендар має переважне право на поновлення договору оренди. У тому випадку, якщо орендар продовжує користуватись земельною ділянкою після закінчення строку дії договору оренди, то при відсутності письмових заперечень орендодавця протягом одного місяця з моменту закінчення строку дії договору оренди, він підлягає автоматичному поновленню на той же строк і на тих же умовах.
 
Если у Вас возникли вопросы затронутой тематики или необходимость в юридической консультации и юридических услугах, обращайтесь по телефонам:
 8(044) 233-33-43 или 8 (044) 568-02-99