Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

 
 
 
Договір купівлі-продажу (предоплата) / Договор купли-продажи (предоплата)
 
 
 
 
Д О Г О В І Р  № ____
 
м. Миколаїв                                                          “ ___” ____________ 200__ р.                                                                                          
 
робочий орган виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, в особі директора ________________, діючого від імені Фонду, відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, Статуту Фонду та Положення про _______  районний центр зайнятості (надалі – “Покупець”), з одного боку та ___________, в особі директора, що діє на підставі (надалі – “Продавець”), з іншого боку, уклали цей договір про наступне:
 
І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 
            1.1. “Продавець” продає, а “Покупець” купує для свого власного користування _______________________, далі “Товар”, із переліку зазначеного у специфікації (додаток №1), яка містить вказівку на найменування, одиницю виміру і яка є невід’ємною частиною договору.
            1.2. Продавець гарантує, що на момент передачі, товар, належить йому на правах власності, не закладений, не арештований, не обтяжений правами третіх осіб.
           
ІІ. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
 
2.1. Продавець  зобов’язується  передати товар  якісний,  у необхідному  асортименті
відповідно до специфікації та кількості згідно із заявками Покупця.
2.2. Заявки направляються Продавцю поштою, факсом, телефоном.
            2.3. Поставка товару здійснюється транспортом Продавця протягом 15 календарних днів з моменту перерахування бюджетних коштів на його розрахунковий рахунок.
Поставка здійснюється за адресою: ____________________________
            2.4. Приймання-здача товару по кількості проводиться відповідно до товаросупровідних документів (накладних), по якості – відповідно до документів, які засвідчують якість товару.
            2.5. Якщо при прийманні товарів Покупець виявить товари, що не відповідають якості (сертифікату), то він має право отримати від Продавця таку ж кількість товарів належної якості. Продавець усуває недоліки товарів за свій рахунок в термін не більше трьох календарних днів.
2.6. Покупець забезпечує  100% передоплату згідно з п.3.3. цього договору.
 
ІІІ. ЦІНА ТОВАРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
 
3.1. Продавець  протягом   дії  договору  продає  необхідний  Покупцю  товар  відповідно
до специфікації на загальну суму __________ грн. ___ коп. (__________________________), з урахуванням ПДВ і послуг, зв'язаних з постачанням товару Покупцю.
            3.2. У випадку зміни ціни на окремі товари більш ніж на 15% від зазначеної ціни в специфікації, при наявності об'єктивних причин підвищення цін та узгодженні Сторін складається нова специфікація з відкоректованою ціною.
Об'єктивними причинами для коректування ціни є значна зміна ринкової інфраструктури, а також заходи вищих законодавчих та виконавчих органів державної влади, які Сторони не могли передбачити або запобігти їм прийнятними заходами, якщо ці обставини вплинули на умови виконання цього договору.
3.3. Покупець здійснює оплату в безготівковому порядку, згідно з заявкою та рахунком Продавця.
 
ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 
4.1.  За  невиконання  або  неналежне  виконання  зобов’язань  за  цим  договором  Сторони
несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
            4.2. Продавець несе відповідальність за якість проданого товару згідно з п.2.5. цього договору.
4.3.  У  випадку  несвоєчасної  поставки  товару  (при порушенні терміну,  передбаченого п.2.3. цього договору)  Продавець  сплачує  пеню  у  розмірі  подвійний облікової  ставки  НБУ від перерахованої Покупцем суми за кожний день прострочки.
            4.4. У випадку настання форс-мажорних обставин (дії непереборних сил: пожежа, повінь, війна інші обставини, що знаходяться поза розумним контролем) Сторони відповідальності не несуть на час дії таких. По припиненню дії форс-мажорних обставин Сторони шляхом переговорів встановлюють умови і терміни виконання договірних зобов'язань.
Строк дії форс-мажорних обставин підтверджується Торгово-промисловою Палатою відповідної Сторони.
 
V. РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ
 
5.1.   Всі суперечності що виникають при виконанні  цього договору, повинні вирішуватись шляхом переговорів Сторін.
      5.2.   У випадку, якщо Сторони не зможуть прийти до згоди в результаті переговорів, то суперечності повинні бути врегульовані відповідно до чинного законодавства України.
 
VI. ІНШІ УМОВИ
 
6.1. Договір вступає в дію з дня його підписання Сторонами і дії по 31.12.200__р.
6.2. Договір може бути розірвано за погодженням Сторін. На вимогу однієї зі Сторін договір може бути достроково розірвано у разі невиконання іншою Стороною своїх зобов’язань, а також при наявності більш вигідних пропозицій на ринку даного товару. Сторона, яка є ініціатором розірвання договору, письмово попереджає іншу Сторону не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дати розірвання.
6.3. У всьому, що не передбачено даним договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
6.4. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов’язки з цього договору іншим особам без письмової згоди на це іншої Сторони.
6.5 Всі доповнення та додатки до цього договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони виконані в письмовій формі і підписані Сторонами.
6.6 Цей договір складено українською мовою у двох автентичних примірниках, по одному для кожної Сторони, при цьому кожний примірник має однакову юридичну силу.
 
Додаток № 1: специфікація на ____ арк. є невід’ємною частиною даного договору.
 
 
 
ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
 
ПРОДАВЕЦЬ:                                                                                      ПОКУПЕЦЬ: