Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

 
 
 
Договір суборенди / Договор субаренды
 
 
 
ДОГОВІР
суборенди
 
м.______________ "___"___________200___р.
 
 
 
ОРЕНДАР:__________________________________________________________ в особі директора__________________________________________________ що діє на підставі Статуту, з одного боку, і
СУБОРЕНДАР: ______________________________________________________, в особі ___________________________________________________________, що діє на підставі довіреності № ____ від <_____> _________ 200__р., з іншого боку, уклали Даний Договір про наступне:
 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 
1.1. ОРЕНДАР передає, а СУБОРЕНДАР бере у тимчасове володіння та
користування майно згідно з переліком, що додається до Даного До-
говору (Додаток № 1).
1.2. Майно, що орендується, знаходиться у володінні та користу-
ванні ОРЕНДАРЯ у відповідності до договору оренди № ______ від
<____>__________200__р. між ОРЕНДАРЕМ і_______________, надалі
ОРЕНДОДАВЕЦЬ.
 
 
2. МЕТА І ПОРЯДОК ОРЕНДИ

__________________________________________________________________
 
 
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАЙНА В ОРЕНДУ
 
3.1. Зазначене в п.1 Даного Договору майно повинно бути передане
ОРЕНДАРЕМ та прийняте СУБОРЕНДАРЕМ протягом ____________________ з
моменту ________________ .
3.2. Передача майна в оренду здійснюється за актом передачі.
3.3. Сторони при передачі майна зобов`язані перевірити справність
майна, що орендується, про що в акті передачі має бути зазначено.
 
 
4. ТЕРМІН ОРЕНДИ
 
4.1. Термін оренди складає _____________ з моменту прийняття
об`єкту, що орендується, за актом приймання.
4.2. Термін оренди може бути скорочений лише за згодою сторін.
 
 
5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
 
5.1. СУБОРЕНДАР сплачує орендну плату в розмірі _____________ крб.
у ________________________________________________________ (з ПДВ).
(термін)
5.2. Орендна плата сплачується в безготівковому порядку на розра-
хунковий рахунок ОРЕНДАРЯ не пізніше числа кожного місяця.
5.3. Орендна плата за узгодженням сторін може вноситися в нату-
ральній або змішаній формі продуктами харчування, товарами, послу-
гами.
 
 
6. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ
 
6.1. ОРЕНДАР має право здійснювати перевірку порядку використання
СУБОРЕНДАРЕМ майна, що орендується, у відповідності до умов Даного
Договору.
 
 
7. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СУБОРЕНДАРЯ
 
7.1. СУБОРЕНДАР зобов`язується:
- використовувати майно, що орендується, за його цільовим призна-
ченням у відповідності до п.2 Даного Договору;
- утримувати майно, що орендується, у повній справності.
- здійснювати за власний рахунок профілактичне обслуговування та
поточний ремонт майна, що орендується;
- за власний рахунок усувати несправності та поломки майна.
7.2. Додаткові обов`язки СУБОРЕНДАРЯ:
___________________________________________________________________
 

8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА ОРЕНДАРЮ
 
8.1. Після закінчення терміну оренди за Даним Договором СУБОРЕН-
ДАР зобов"язаний протягом_______________________повернути майно,
що орендується, ОРЕНДАРЮ за актом.
8.2. Майно, що орендується, повинно бути передано ОРЕНДАРЮ у
справному стані з урахуванням нормального зносу.
 
 
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 
9.1. ОРЕНДАР несе наступну відповідальність за Даним Договором:
__________________________________________________________________
9.2. СУБОРЕНДАР несе наступну відповідальність за Даним Договором:
__________________________________________________________________
 
 
10. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ
 
10.1. Даний Договір розірванню в односторонньому порядку не
підлягає, за винятком випадків, коли одна із сторін систематично
порушує умови договору і свої зобов`язання.
10.2. Даний Договір припиняє свою дію у випадку розірвання дого-
вору оренди між ОРЕНДАРЕМ і ОРЕНДОДАВЦЕМ від <___> _______________
199__р. з будь-якої підстави. У цьому випадку СУБОРЕНДАР має право
вимагати від ОРЕНДАРЯ відшкодування збитків, завданих достроковим
припиненням Даного Договору.
 
 
11. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 
12. ІНШІ УМОВИ
 
12.1. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, по
одному для кожної з сторін.
12.2. У випадках, непередбачених Даним Договором, сторони керу-
ються чинним громадянським законодавством, а також умовами догово-
ру оренди № ________ від <___> __________ 200 __ р. між ОРЕНДАРЕМ
і ОРЕНДОДАВЦЕМ.
12.3. Даний Договір не змінює умов договору оренди № ________ від
<___> __________ 200 __ р. між ОРЕНДАРЕМ і ОРЕНДОДАВЦЕМ.
 
 
13. ДОДАТКИ ДО ДАНОГО ДОГОВОРУ
 
13.1. До Даного Договору додається Додаток № 1 <Перелік майна, що
надається в суборенду>.
13.2. Додатки до Даного Договору складають його невід`ємну части-
ну.
 
 
 
Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

УЗГОДЖЕНО
ОРЕНДОДАВЕЦЬ: __________________________________________________
(повне фірмове найменування підлриємства)
в особі директора _______________________________________________,
(П.І.Б.)
що діє на підставі Статуту
_______________________________
"___"__________________200 __ р. М. П.