Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

 
 
Договір міни / Договор обмена
 
 
 
Договір міни
м.___________ "___"___________ 200_ р.
 
 
 
СТОРОНА-1: _______, в особі _______________, що діє на підставі ____, з одного боку, і
СТОРОНА-2: ____________, в особі _______________, що діє на підставі ____, з іншого боку, уклали Даний Договір про наступне:
 
1. Між СТОРОНАМИ здійснюється обмін наступною продукцією:
__________
(найменування продукції)
у кількості ___________, власником якої є СТОРОНА-1,
НА _______
(найменування продукції)
у кількості __, власником якої є СТОРОНА-2.

2. До укладення Даного Договору СТОРОНИ ніяких
цивільно-правових угод стосовно згаданого майна не укладали.

3. Предмети обміну знаходяться у справному стані, придатному
до експлуатації.
Якість предметів обміну визначено за попереднім оглядом.
СТОРОНИ взаємно гарантують таку якість предметів обміну, яка
була засвідчена та схвалена кожною СТОРОНОЮ, що виступає як
покупець.

4. Предмети обміну передаються один одному за місцем
знаходження майна СТОРОНИ, що виступає як продавець, протягом 10
днів з моменту укладення Даного Договору.
Право власності на предмети обміну виникає у СТОРІН, які
виступають як покупці, з моменту приймання вищевказаного майна, що
оформлюється актами здачі-приймання, підписаними повноважними
представниками СТОРІН.
При передачі продукції СТОРОНА, що виступає як продавець,
зобов'язана передати іншій СТОРОНІ, що виступає як покупець, усі
документи на предмети обміну, про що робиться відповідна позначка
та перелік у акті здачі-приймання.

5. Місце знаходження предметів обміну:
СТОРОНА-1 ________.
СТОРОНА-2 ________.

6. Кожна із СТОРІН, що виступає в якості продавця,
зобов'язана:
- надати майно, що є предметом обміну, у розпорядження
СТОРОНИ, що виступає як покупець, та забезпечити необхідні умови
щодо доставки товару до транспортно-перевізних засобів, що
використовуються останнім;
- забезпечити за власний рахунок пакування товару (якщо воно
передбачене), необхідне для того, щоб СТОРОНА, яка виступає як
покупець, мала можливість прийняти предмет обміну.

7. Відповідальність СТОРІН.
СТОРОНИ несуть за Даним Договором наступну відповідальність:
а) за прострочення в прийнятті предметів обміну _____________
_________,
б) за прострочення в наданні предметів обміну _
_________,
в) за односторонню відмову від виконання Даного Договору
_________.
 
8. Інші умови Даного Договору.

8.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його
СТОРОНАМИ.

8.2. Даний Договір укладений у двох оригінальних примірниках
та зберігається у СТОРІН.

8.3. У випадках, не передбачених Даним Договором, СТОРОНИ
керуються чинним цивільним законодавством.

8.4. Умови Даного Договору мають однакову зобов'язувальну
силу для СТОРІН та можуть бути змінені за взаємною згодою сторін з
обов'язковим укладанням письмового документа. Письмовий документ
із змінами та доповненнями укладається у двох примірниках та є
невід'ємною частиною Даного Договору.

8.5. СТОРОНИ встановлюють, що всі доповнення та зміни,
внесені до Даного Договору в односторонньому порядку, не мають
юридичної сили.

8.6. Після підписання Даного Договору всі попередні
переговори та листування за ним втрачають будь-яке юридичне
значення.

8.7. Жодна із СТОРІН не має права передавати свої права та
обов'язки за Даним Договором третій стороні без письмової згоди
другої СТОРОНИ.
 
 
Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін