Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

 
 
Договір на участь у комерційній виставці / Договор на участие в коммерческой выставке
 
 

Договір
на участь у комерційній виставці

м.__________                                                                                             "___"_______ 200_ р.
 
 
 
ОРГКОМІТЕТ: ______, в особі директора _____, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і
УЧАСНИК: ______________, в особі _______________, що діє на підставі довіреності N _______ від "___"_______ 199_ р., з іншого боку, уклали Даний Договір про наступне:
 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 
УЧАСНИК надає для експонування на комерційно-торговій
виставці зразки своєї продукції і товарів, а ОРГКОМІТЕТ організує
виставлення цих товарів та продукції, сприяє укладенню
взаємовигідних угод між УЧАСНИКОМ та третіми особами, а також
надає УЧАСНИКУ додаткові послуги.
 
 
2. ОБОВ'ЯЗКИ ОРГКОМІТЕТА
 
ОРГКОМІТЕТ за Даним Договором зобов'язаний:
- забезпечити умови для успішного функціонування заходу;
- надати учаснику необхідні приміщення -
__________
(склад, сховище, демонстраційний майданчик,
_________;
службове приміщення з телефоном)
- забезпечити умови для найбільш ефективного експонування
зразків продукції та товарів УЧАСНИКА _______________________;
(освітлення, дизайн, доступ, покажчики та ін.)
- включити відомості про УЧАСНИКА та його продукцію і товари
до каталогів і проспектів заходу;
- організувати відповідне рекламне оформлення демонстраційних
майданчиків УЧАСНИКА із власних матеріалів;
- надати користування телексним та телефаксним зв'язком;
- гарантувати збереження зразків продукції і товарів
УЧАСНИКА, а також іншого майна на території ОРГКОМІТЕТА.
 
 
3. ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКА
 
УЧАСНИК зобов'язується:
- у термін ______________ до початку функціонування заходу
надати ОРГКОМІТЕТУ відомості, необхідні для його участі в заході,
розмір потрібних демонстраційних майданчиків, умови експонування,
зберігання, а також іншу інформацію на вимогу ОРГКОМІТЕТА;
- у термін до _______ надати в розпорядження ОРГКОМІТЕТА
зразки продукції і товарів;
- забезпечити під час роботи виставки супровід демонстрації
експонатів поясненнями своїх фахівців.
 
 
4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ ОРГКОМІТЕТА
 
УЧАСНИК здійснює наступну оплату:
- внесок на право участі ___ грн.
- оплата за оренду приміщення ____________ грн.
- оплата за охорону й зберігання зразків продукції і товарів
______ грн.
Усього ................................. (з урахуванням ПДВ).
УЧАСНИК оплачує ОРГКОМІТЕТУ ___ від суми всіх
угод, укладених під час заходу.
 
 
5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
 
Термін оплати: ___.
Форма розрахунків: _____________.
 
 
6. ТЕРМІНИ ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ
 
6.1. Даний Договір діє з моменту його підписання до
завершення заходів - до "___"________ 199_ р.
6.2. Експонати повинні бути вивезені з території ОРГКОМІТЕТА
в термін _________.
 
 
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 
Сторони за Даним Договором несуть наступну відповідальність:
ОРГКОМІТЕТ _______.
УЧАСНИК __________.
 
 
8. ІНШІ УМОВИ
 
8.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його
сторонами та діє до моменту його остаточного виконання, але в
будь-якому випадку до "___"________ 199_ р.
8.2. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках,
по одному для кожної із сторін.
8.3. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони
керуються чинним цивільним законодавством.
8.4. Після підписання Даного Договору всі попередні
переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про
наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору,
втрачають юридичну силу.
 
 
Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін