Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

 
 
Договір на створення видавничої продукції / Договор на создание издательской продукции

 
 
Договір
на створення видавничої продукції

м.__________                                                             "___"_________ 200_ р.
 
 
ЗАМОВНИК: ________, в особі _______________, що діє на підставі ____, з одного боку, і
ВИКОНАВЕЦЬ: ___________, в особі _______________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, (ЗАМОВНИК і ВИКОНАВЕЦЬ - також СТОРОНИ), уклали Даний Договір про нижчевикладене:
 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 
1.1. ЗАМОВНИК замовляє, а ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується створити
таке видання (далі - продукція): ________________________.
Формат ___________.
Обсяг ____________.
Макет (стилі) ______________.
Принциповий макет додається.
Художнє оформлення _________________________________.
Сторони узгоджують макет та оформлення за наступними етапами
1. ____________ в термін _______.
2. ____________ в термін _______.
3. ____________ в термін _______.
 
 
2. ЦІНА ПРОДУКЦІЇ ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
 
2.1. Ціна продукції за цією Угодою становить ___________.
2.2. ЗАМОВНИК зобов'язується здійснити оплату на
розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ в сумі, яка вказана в п.2.1 цього
Договору в ____-денний термін з дня підписання даного Договору
(100% передоплата). У випадку затримки оплати ЗАМОВНИК сплачує
ВИКОНАВЦЕВІ штраф у розмірі _____% від загальної ціни виробленої
продукції за цим Договором за кожний день затримки.
2.3. ЗАМОВНИК зобов'язується передати ВИКОНАВЦЮ всі матеріали
(оригінали текстові та ілюстративні) згідно зі стандартами _________________
для виготовлення вищевказаної продукції у термін ________ діб з
моменту підписання даного Договору. У випадку затримки передання
цих матеріалів на термін, що перевищує вищевказані _______ доби,
ВИКОНАВЕЦЬ передає ЗАМОВНИКОВІ готову продукцію у термін, який
складається із зазначеного в Договорі терміну плюс термін затримки
передання вищевказаних матеріалів. Про передання оригіналів
СТОРОНИ укладають Акт.
2.4. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується виготовити продукцію у термін
____ діб з моменту підписання даного Договору. У разі затримки
виготовлення продукції ВИКОНАВЕЦЬ сплачує ЗАМОВНИКОВІ штраф у
розмірі _____% від ціни продукції, зазначеної у п.2.1 даного
Договору за кожний день затримки.
2.5. Виконавець зобов'язується виготовити продукцію з
належною якістю, яка обумовлюється стандартами на видавничі
оригінал-макети.
2.6. Продукція передається ЗАМОВНИКУ у вигляді _______________________.
2.7. У випадку відмови ЗАМОВНИКОМ прийняти продукцію, яка
виготовлена згідно з умовами даного Договору, ЗАМОВНИК сплачує
ВИКОНАВЦЕВІ суму фактичних витрат з виготовлення вищевказаної
продукції, а також штраф у розмірі _______% від ціни продукції за
даним Договором.
 
 
3. ФОРС-МАЖОР
 
3.1. СТОРОНИ звільняються від своїх обов'язків за даним
Договором у випадку стихійних лих, військових дій або рішень
влади, які призвели до втрати виробничого обладнання чи персоналу,
або в інший спосіб зробили неможливим виконання зобов'язань
СТОРОНАМИ.
3.2. В усіх інших випадках СТОРОНИ переглядають умови даного
Договору за взаємною домовленістю.
 
 
4. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ ТА ЇЇ ПРИПИНЕННЯ
 
4.1. Договір вступає в дію з моменту його підписання та діє
до виконання замовлення та повного розрахунку СТОРІН. Замовлення
вважається виконаним, а Договір таким, що припинив свою дію, після
підписання Сторонами Акту приймання-здачі продукції, який стає
невід'ємною частиною цього Договору. Після підписання Акту СТОРОНИ
не мають претензій одна до одної.
4.2. СТОРОНИ, за взаємною домовленістю, можуть припинити дію
даного Договору раніше терміну, що обумовлений п.4.1 даного
Договору, або продовжити дію цього Договору на будь-який строк,
про що укладається Протокол.
4.3. У випадку розірвання даного Договору за ініціативою
однієї СТОРОНИ, ця СТОРОНА відшкодовує іншій СТОРОНІ її фактичні
витрати за даним Договором на момент його розірвання та сплачує
штраф у розмірі ______% від суми Договору.
 
 
5. ІНШІ УМОВИ
 
5.1. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках,
по одному для кожної із СТОРІН.
5.2. У випадках, не передбачених цим Договором, СТОРОНИ
керуються чинним цивільним законодавством.
5.3. Після підписання даного Договору всі попередні
переговори за ним: листування, попередні угоди та протоколи про
наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору,
втрачають юридичну силу.
 
 
6. ОСОБЛИВІ УМОВИ
 
___________________.
 
 
7. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи Сторін