Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

 
 
Договір податкової поруки / Договор налогового поручительства
 
 

ДОГОВІР
ПОДАТКОВОЇ ПОРУКИ № ____

м. _                                                                     "___" ______________ 200_ р.
 

__________________(назва комерційного банку-резидента) (надалі іменується "Поручитель") в особі _________________________, (посада, прізвище, ім'я, по батькові) що діє на підставі _______, з одного боку, та __________________(назва підприємства, організації, установи) (надалі іменується "Платник податків") в особі ___________________, (посада, прізвище, ім'я, по батькові)що діє на підставі _______, з другого боку, та
__________________(назва податкового органу) (надалі іменується "Податковий орган") в особі ___________________,(посада, прізвище, ім'я, по батькові) що діє на підставі _______,бз іншого боку, відповідно до п. 8.8 ст. 8 Закону України від 21.12.2000 р. № 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (надалі іменується "Закон № 2181"),уклали цей Договір податкової  поруки (надалі іменується "Договір") про таке:
 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Поручитель зобов'язується перед Податковим органом відповідати за належне виконання Платником податків обов'язків із погашення його податкового зобов'язання (податкового боргу) у строки та за процедурою, визначеними Законом № 2181, а саме за:
__________
_________.
1.2. Підставою для виникнення відповідальності Поручителя перед податковим органом є невиконання Боржником зобов'язання із погашення податкового зобов'язання (податкового боргу), визначеного п. 1.1 цього Договору.
1.3. Відповідальність Поручителя полягає у прийнятті ним на себе зобов'язання щодо погашення податкового зобов'язання (податкового боргу) Платника податків, визначеного п. 1.1 цього Договору, у такому ж обсязі, як і Платник податків.
1.4. Податковий орган зобов'язаний відмовитися від права податкової застави активів платника податків.
 
 
2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Поручитель зобов'язаний:
2.1.1. У разі невиконання платником податків обов'язків із погашення його податкового зобов'язання перерахувати на рахунки ____ кошти на суму ________ грн., у тому числі: __________ протягом _________.
2.1.2. Не передоручати виконання зобов'язань за цим Договором третім особам.
2.2. Поручитель має право:
2.2.1. Зворотної вимоги до Боржника у розмірі виплаченої суми. Достатнім підтвердженням належного виконання зобов'язань Поручителя перед Податковим органом буде письмове підтвердження Податкового органа про зняття заборгованості з Платника податків.
2.2.2. У разі своєчасного виконання своїх зобов'язань за цим Договором отримати від Платника податків винагороду у розмірі ____ % річних, починаючи з дня погашення Поручителем податкового боргу до дня погашення боргу Платника податків перед ним.
2.2.3. Списувати кошти Боржника з його поточного рахунку № _____________ в рахунок погашення боргу за цим Договором.
2.2.4. Після реєстрації цього Договору у податковому органі оформити заставу активів Боржника на загальну суму ____ грн. відповідно до додаткового Договору застави, зареєстрованого в установленому порядку для гарантії погашення його зобов'язань за цим Договором.
2.2.5. Висувати проти вимог Податкового органу заперечення, які міг би пред'явити Платник податків.
2.2.6. За несвоєчасне виконання зобов'язань стягнути з Платника податків пеню у розмірі ____ % за 1 - 30 днів прострочення, у розмірі ___ % - за 30 - 90 днів прострочення, у розмірі ____ % - більш як за 90 днів прострочення.
2.3. Податковий орган зобов'язаний:
2.2.1. Протягом 1 робочого дня після повідомчої реєстрації цього Договору видати довідку про його реєстрацію, на підставі якої активи Платника податків вважаються звільненими з-під податкової застави. Цей Договір не може бути відкликаний Поручителем до повного погашення зазначеного у ньому податкового боргу Платника податків.
2.4. Податковий орган має право:
2.4.1. У разі виникнення підстав, передбачених п. 1.2 цього Договору, пред'явити вимоги до Поручителя у сумі _______ грн.
 
 
3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

3.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.
3.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.
3.3. За порушення строків сплати, передбачених у пп. 2.1.1 цього Договору, Поручитель сплачує пеню у розмірі ____ % за кожен день прострочення платежу.
3.4. За несвоєчасне виконання зобов'язань перед Поручителем Платник податків сплачує йому неустойку у розмірах, зазначених у пп. 2.2.6 цього Договору.
3.5. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.
 
 
4. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

4.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин.
4.2. Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі слід розуміти будь-які обставини зовнішнього щодо Сторін характеру, що виникли без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин, обладнання тощо), обставини суспільного життя (воєнні дії, громадські хвилювання, епідемії, страйки, бойкоти тощо), а також видання актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором або перешкоджають такому виконанню тощо.
4.3. Сторона, що не має можливості належним чином виконати свої зобов'язання за цим Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна письмово повідомити іншу Сторону про існуючі перешкоди та їх вплив на виконання зобов'язань за цим Договором.
4.4. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом 3 (трьох) місяців поспіль і не виявляють ознак припинення, цей Договір може бути розірваний Сторонами шляхом направлення письмового повідомлення про це іншій Стороні.
4.5. Існування форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено компетентним органом.
 
 
5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

5.1. Цей Договір набуває чинності після його повідомчої реєстрації у Податковому органі, що здійснюється на підставі надання Податковому органу нотаріально засвідченого Договору, і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
5.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
5.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.
5.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.
5.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
5.6. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.
 
 
 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН