Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

 
 
Договір поставки продукції в межах довготривалих господарських зв'язків / Договор поставки продукции
 
 

ДОГОВІР
поставки продукції в межах довготривалих господарських зв'язків
м. ______________                                                            "___" _ 200___ р.
 
 
_________(назва підприємства, організації, установи) (надалі іменується "Постачальник") в особі _____, (посада, прізвище, ім'я, по батькові) що діє на підставі _____________, з одного боку, та __________ (назва підприємства, організації, установи) (надалі іменується "Покупець") в особі ________________________, (посада, прізвище, ім'я, по батькові) що діє на підставі _____________, з другого боку, уклали цей Договір поставки продукції в межах довготривалих господарських зв'язків (надалі іменується "Договір") про таке.
 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, поставити (передати у власність) Покупцю, а Покупець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, прийняти і оплатити наступну продукцію:
N п/п Назва продукції Одиниця виміру Обсяг
За роками Всього
____ р. ____ р. ____ р.
1.
2.
3.
4.
1.2. Кількість і розгорнута номенклатура (асортимент) продукції, що є предметом цього Договору, її оптова ціна, строки поставок за цим Договором визначаються в специфікаціях, які щорічно погоджуються Сторонами і є невід'ємною частиною цього Договору.
1.3. Покупець зобов'язується скласти та надати Постачальникові для погодження визначену у п. 1.2 цього Договору специфікацію за відповідний річний період не пізніше_____________.
1.4. Специфікація вважається прийнятою в редакції Покупця, якщо Постачальник протягом 20 днів після її одержання не передасть розбіжності по такій специфікації, що залишились неврегульовані Сторонами, на розгляд до відповідного органу судової влади за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору. До вирішення розбіжностей поставка за цим Договором провадиться за відповідною специфікацією в частині, що була узгоджена Сторонами.
 
 
2. ЯКІСТЬ І КОМПЛЕКТНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

2.1. Якість і комплектність продукції, що є предметом цього Договору, повинні відповідати____________.
(ДСТУ, ТУ, інша технічна документація)
2.2. Погодження між Сторонами уточнених технічних характеристик і додаткових вимог до якості і комплектності, не передбачених затвердженою (узгодженою) технічною документацією, провадиться Сторонами в наступному порядку _______ ______________
(вказати порядок направлення креслень і т. ін. пропозицій по покращанню якості і зміні комплектності,
______________.
строки їх надання і розгляду сторонами)
2.3. Постачальник гарантує якість і надійність продукції, що є предметом цього Договору, протягом строку, встановленого _____________ ______________.
(ДСТУ, ТУ, інша документація, що передбачає гарантійний строк)
2.4. Додаткові вимоги до маркування продукції, що є предметом цього Договору, _______________.
Додаткові гарантії якості продукції, що є предметом цього Договору, які надаються Постачальником: ____.
2.5. При виявленні виробничих дефектів в продукції при її прийманні, а також при монтажі, наладці та експлуатації в період гарантійного строку виклик представника Постачальника є обов'язковим. Строк усунення недоліків або заміни продукції встановлюється в ___ календарних днів.
 
3. СТРОКИ І ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Продукція, що є предметом цього Договору, постачається в строки, вказані в специфікаціях, визначених в п. 1.2 цього Договору. Постачальник має право дострокової поставки продукції, що оформлюється додатковою угодою Сторін до цього Договору. Постачальник приймає замовлення на термінове виготовлення продукції, якщо для цього є відповідні можливості, про що має бути повідомлено Покупцю.
3.2. Відвантаження продукції провадиться _______________ ______________
(вказати вид транспорту, спосіб відвантаження або вибірки продукції Покупцем,
______________.
порядок узгодження графіку відвантаження (доставки))
3.3. Мінімальною нормою відвантаження залізничним (автомобільним) транспортом є ________________.
3.4. Поставка продукції, що є предметом цього Договору і включеної на замовлення Покупця в специфікацію за відповідний період, в кількості менше мінімальної норми відвантаження, визначених у п. 3.3 цього Договору, відбувається в порядку, вказаному в названій специфікації (збірним вагоном, іншими видами транспорту, шляхом вибірки тощо).
3.5. Постачальник має право відвантажувати продукцію, що є предметом цього Договору, частинами. Окремі частини можуть відвантажуватись Покупцю транзитом безпосередньо підприємством-виробником за вказівкою Постачальника.
3.6. Продукція, що є предметом цього Договору, постачається в тарі і упаковці, що відповідають стандартам, технічним умовам, номери та індекси яких вказуються в специфікації.
 
4. ЦІНА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Покупець оплачує поставлену Постачальником продукцію, що є предметом цього Договору, за погодженою Сторонами у відповідній річній специфікації оптовою ціною.
4.2. До оптових цін на продукцію, що є предметом цього Договору, встановлюються наступні доплати (надбавки) і знижки:
4.2.1. Доплата за термінове виконання замовлення (тобто таке виконання, яке має місце у межах 3-х календарних днів з моменту настання строків, визначених у п. 3.1 цього Договору) встановлюється в розмірі _________ % від оптової ціни продукції, що є предметом цього Договору.
4.2.2. ____.
(інші доплати, знижки, що встановлюються за згодою Сторін)
4.3. Розрахунки між Сторонами провадяться шляхом ______.
4.4. Розрахунки за поставлені у відповідності до п. 3.5 цього Договору частини продукції, що є предметом цього Договору, провадяться _______________.
(Покупцем за платіжними вимогами Постачальника, безпосередньо
між підприємством-виготовлювачем і Покупцем)
4.5. Розрахунок за продукцію, що є предметом цього Договору, провадиться після___________.
4.6. Спеціальна тара та упаковка, а також засоби для перевезення продукції, що є предметом цього Договору, оплачуються Покупцем виходячи з їх собівартості, яка визначається у відповідності до калькуляції Постачальника.
 
 
5. СПІВПРАЦЯ СТОРІН ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ДОВГОСТРОКОВИХ ГОСПОДАСЬКИХ ЗВ'ЯЗКІВ

5.1. Постачальник зобов'язується ________
(вказати обов'язки Постачальника по забезпеченню
______________.
своєчасності поставок, підвищенню технічного рівня і якості продукції, наданню Покупцю додаткових послуг)
 
 
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 
6.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.
6.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.
6.3. Договірні санкції, встановлені за згодою Сторін, є наступні: __________ _______________.
 
 
7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.
 
 
8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин.
8.2. Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі слід розуміти будь-які обставини зовнішнього щодо Сторін характеру, що виникли без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин, обладнання тощо), обставини суспільного життя (воєнні дії, громадські хвилювання, епідемії, страйки, бойкоти тощо), а також видання актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором або перешкоджають такому виконанню тощо.
8.3. Сторона, що не має можливості належним чином виконати свої зобов'язання за цим Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна письмово повідомити іншу Сторону про існуючі перешкоди та їх вплив на виконання зобов'язань за цим Договором.
8.4. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом 3 (трьох) місяців поспіль і не виявляють ознак припинення, цей Договір може бути розірваний Постачальником або Покупцем шляхом направлення письмового повідомлення про це іншій Стороні.
8.5. Існування форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено компетентним органом.
 
 
9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
9.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
9.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.
9.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.
9.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
9.6. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
 

Постачальник:
___
___
___
___
___
___
(підпис)
М. П.
 

Покупець:
___
___
___
___
___
___
___
(підпис)
М. П. ___