Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

 
 
Договір про надання послуг по веденню бухгалтерського обліку / Договор о предоставлении бухгалтерских услуг

 
 
Договір про надання послуг по веденню бухгалтерського обліку

м. __________ "__" __________ 200_ року
 
_____, в особі __, діючого на підставі Статуту (довіреності), ЗАМОВНИК, що іменується надалі, з одного боку, і _____,в особі _____, що іменується в подальшому ВИКОНАВЕЦЬ, з іншого боку, разом - Сторони,
уклали цей Договір про наступне*:

1. Предмет Договору
 
1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ приймає на себе
зобов'язання з надання послуг по веденню бухгалтерського
обліку в об'ємі і на умовах, передбачених цим Договором.
 
 
2. Обов'язки сторін

2.1. ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе виконання наступної роботи по
веденню бухгалтерського обліку;
- особисто і якісно виконати роботу, визначену
цим Договором;
- слідувати діловим принципам і політиці, якої
дотримується ЗАМОВНИК;
- виконувати чесно і сумлінно обов'язки,
передбачені цим Договором, своєчасно і точно
виконувати розпорядження ЗАМОВНИКА, слідувати вимогам
нормативних актів про нерозголошування відомостей, що становлять
комерційну таємницю, і іншої конфіденційної інформації,
передбачених чинним законодавством і Статутом ЗАМОВНИКА;
- бережно ставитися до майна ЗАМОВНИКА, вживати заходів по
запобіганню збитків, нести відповідальність за незабезпечення
збереження довіреного йому майна;
- усунути допущені відхилення від умов Договору або
вади в роботі, які погіршують її результати, у встановленому
цим Договором порядку;
- забезпечувати дотримання на підприємстві встановлених єдиних
методологічних основ бухгалтерського обліку, складання і
представлення в установлені строки фінансової звітності;
- організовувати контроль за відображенням на рахівницях
бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
- брати участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з
недостачею і відшкодуванням витрат від недостачі, крадіжки і псування
активів підприємства;
- забезпечувати перевірку стану бухгалтерського обліку в
філіалах, представництвах, відділеннях і інших відособлених
підрозділах підприємства;
- здійснювати організацію бухгалтерського обліку
господарсько-фінансової діяльності підприємства і контроль над
економічним використанням матеріальних, трудових і фінансових
ресурсів підприємства;
- забезпечувати раціональну організацію обліку і звітності на
підприємстві;
- організувати облік поступаючих грошових коштів,
товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, своєчасне
відображення на рахівницях бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх
рухом, облік затрат виробництва і обігу, виконання кошторисів
витрат, реалізації продукції, виконання робіт (послуг),
результатів господарсько-економічної діяльності підприємства, а
також фінансових, розрахункових і кредитних операцій;
- забезпечувати контроль над законністю, своєчасністю і
правильністю оформлення фінансових документів;
- складати економічно обгрунтовані звітні калькуляції
собівартості продукції (робіт, послуг);
- забезпечувати правильне нарахування і перерахування податків і
зборів (податкових платежів), внесків на соціальне страхування,
засобів на фінансування капітальних вкладів, заробітної плати
робітників і службовців і інших виплат і платежів, погашення в
установлені терміни заборгованості по позиках;
- здійснювати контроль за дотриманням порядку оформлення
первинних бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних
зобов'язань, витрачання фонду заробітної плати, на проведення
інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і
основних засобів, перевірок організації бухгалтерського обліку і
звітності, а також документальних ревізій в підрозділах
підприємства;
- брати участь в розробці і здійсненні заходів,
спрямованих на дотримання платіжної і фінансової дисципліни;
- брати участь в проведенні економічного аналізу
господарсько-фінансової діяльності за даними бухгалтерського
обліку і звітності з метою виявлення і усунення втрат і
невиробничих витрат;
- вживати заходів по запобіганню недостачам, незаконного
витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей,
порушень фінансового і господарського законодавства;
- вести роботу по забезпеченню зберігання бухгалтерських
документів;
- забезпечувати своєчасне складання бухгалтерською і
податкової звітності на підставі даних первинних документів і
бухгалтерських записів, представлення їх у встановленому порядку в
відповідні органи;
- надавати методичну допомогу працівникам підрозділів
підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності
і економічного аналізу;
- здійснювати контроль за зміною рахівниць, на які
перераховуються податки і збори (обов'язкові платежі);
- здійснювати контроль за змінами чинного
податкового, фінансового і іншого законодавства,
що безпосередньо впливають на виконання його обов'язків по
наданню бухгалтерських послуг. Непоінформованість ВИКОНАВЦЯ
про зміни в чинному законодавстві України, зміни
або прийнятті нормативних документів Державною податковою
адміністрацією України, іншими органами державної влади не
звільняє ВИКОНАВЦЯ від відповідальності;
- підписувати всі (окремі _______) первинні
документи ЗАМОВНИКА;
- візувати наступні документи ЗАМОВНИКА ________**.
______
** Вирішуючи питання про вказівку в договорі двох останніх
обов'язків бухгалтера, керівник підприємства повинен добре
зважити все "за" і "проти". Це пов'язано з тим , що підписання і
візування первинних документів бухгалтером-підприємцем або
бухгалтерією може спричиняти деякі складності, пов'язані з
різним місцезнаходженням вказаних вище суб'єктів. У зв'язку з цим
процес підписання документів може затягнуться на тривалий
період, що небажано для підприємства.
2.2. ЗАМОВНИК зобов'язується:
- протягом ___з моменту підписання даного
Договору надати ВИКОНАВЦЮ документи, необхідні йому для
виконання передбачених цим Договором обов'язків.
Передача документів оформляється актом приймання-передачі;
- сплатити надані за даним Договором послуги.
 
 
3. Винагорода ВИКОНАВЦЯ
 
3.1. Вартість послуг ВИКОНАВЦЯ складає ________грн.
3.2. Вартість послуг за даним Договором вказана без урахування
(з урахуванням) ПДВ.
 
 
4. Порядок розрахунків
 
4.1. Термін оплати:
Оплата послуг ВИКОНАВЦЯ здійснюється по частинах: щомісяця
(щоквартально, інший термін ), не пізніше ___ за число місяця,
наступного за звітним, в розмірі _____ грн.
4.2. Порядок оплати: ___________.
(поштовий, телеграфний)
4.3. Вид розрахунків ______________.
(готівковий, безготівковий, змішаний)
4.4. Форма розрахунків ____________.
(платіжне доручення, чек,
вимога-доручення, акредитив)
 
 
5. Контроль ЗАМОВНИКА за ходом надання послуг
 
5.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується в термін ______ інформувати про хід
надання послуг.
5.2. ЗАМОВНИК має право на здійснення безперешкодною
перевірки ходу і якості послуг, що надаються.
 
 
6. Порядок здачі-приймання послуг
 
6.1. Здача-приймання наданих послуг здійснюється
сторонами періодично по акту протягом ____з моменту _______.
6.2. У термін ____ після підписання остаточного акту
здача-приймання ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний надати ЗАМОВНИКУ всі
передані йому для виконання зобов'язань за даним Договором
документи, звіт про надані послуги, а також іншу
документацію, що є у ВИКОНАВЦЯ і що стосується ЗАМОВНИКА.
 
 
7. Термін дії Договору
 
7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його
підписання сторонами і діє до ______________.
7.2. Цей Договір може бути пролонгований за згодою
сторін.
 
 
8. Відповідальність сторін
 
8.1. У разі невиконання або неналежного виконання
обов'язків, передбачених цим Договором, Сторони несуть
відповідальність відповідно до чинного законодавства і
цим Договором.
8.2. У разі несвоєчасного> початку виконання робіт або їх
виконання зі значними порушеннями термінів, передбачених
Договором, ЗАМОВНИК має право достроково розірвати Договір і
вимагати відшкодування збитків, нанесених простроченням виконання
зобов'язань ВИКОНАВЦЕМ.
8.3. При наявності вад у наданих послугах ЗАМОВНИК
має право розірвати Договір без оплати наданих послуг з
пред'явленням вимог про відшкодування збитків.
8.4. У разі застосування контролюючими органами фінансових
санкцій до ЗАМОВНИКА або адміністративних штрафів до його посадових
осіб внаслідок неналежного виконання ВИКОНАВЦЕМ своїх
обов'язків за даним Договором останній зобов'язаний відшкодувати
розмір оплачених ЗАМОВНИКОМ або посадовими особами санкцій в
повному обсязі.
8.5. За розголошування комерційної таємниці ЗАМОВНИКА і іншої
конфіденційної інформації, безпосередньо його що стосується,
ВИКОНАВЕЦЬ сплачує неустойку (штраф, пеню) в розмірі _____ і
відшкодовує нанесені таким розголошуванням збитки в повному обсязі.
8.6. У разі невиконання або неналежного виконання
ВИКОНАВЦЕМ обов'язків, передбачених цим Договором,
останній сплачує штраф в розмірі ___.
 
 
9. Порядок вирішення спорів
 
9.1. Сторони домовилися, що всі спори будуть старатися
вирішувати шляхом переговорів.
9.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів
суперечка вирішується в судовому порядку, згідно з діючим
законодавством України.
 
 
10. Інші умови Договору
 
10.1. Конфіденційність Договору не поширюється на
умови, врегульовані чинним законодавством, і
відносно органів, що здійснюють контроль за їх дотриманням.
10.2. Цей Договір укладений у двох оригінальних
примірниках на український мові, які зберігаються у кожної із Сторін
і мають однакову юридичну силу.
10.3. У випадках, не передбачених цим Договором,
сторони керуються чинним законодавством України.
10.4. Після підписання цього Договору всі попередні
переговори по ньому, переписка, попередні угоди і протоколи про
намірах з питань, так або що інакше стосується теперішнього часу
Договору, втрачають юридичну силу.
10.5. Всі виправлення по тексту цього Договору мають
юридичну силу тільки при взаємному їх посвідченні
представниками сторін в кожному конкретному випадку.
 
 
11. Реквізити сторін
 
 
ЗАМОВНИК                     ВИКОНАВЕЦЬ
____________                     ______________
____________                     ______________
____________                     ______________
____________                     ______________
____________                     ______________