Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

 
 
Договір про надання відстрочки по сплаті податку / Договор о получении отстрочки выплаты налогов
 
 
 
Кредитна угода №
“______”__                                         20______ р.
 
 
 
Державна податкова адміністрація (інспекція) _________________,у подальшому — ДПА (ДПІ), в особі __________________________,що діє на підставі Закону України “Про державну податкову службу в Україні”, з однієї сторони, та ______________у подальшому іменується Платник, в особі ____________________,що діє на підставі ____________,з другої сторони, уклали цю угоду відповідно до рішення ______________________
 
 
1. Предмет та умови угоди

1.1. ДПА (ДПІ) надає Платнику відстрочку (розстрочку) по сплаті податку, іншого платежу на умовах податкового кредиту в сумі __________
______________
(сума цифрами і літерами)
у т. ч.: податок на додану вартість (код) ______
податок на прибуток (код)_________________________строком _____________ місяців з __________ по ____________ 19__ р.
зі сплатою ___ відсотків за кожний день користування податковим кредитом.
Відстрочені (розстрочені) суми податків, інших платежів сплачуються:
№ з/п Вид платежу Сума(грн) Строк сплати № рахунка, на якій вносяться кошти
 

2. ДПА (ДПІ) зобов’язується

2.1. Припинити стягнення відстрочених (розстрочених) сум з дня, наступного за днем підписання кредитної угоди.
2.2. Зробити відповідні записи в картках особових рахунків Платника, що ведуться в органах державної податкової служби.
2.3. У випадках дострокового погашення відстрочених (розстрочених) сум провести перерахунок суми плати за фактичний термін користування відстрочкою (розстрочкою).
 
3. Платник зобов’язується

3.1. Забезпечити сплату відстроченої (розстроченої) суми податку, іншого платежу та нарахованих відсотків за користування відстрочкою (розстрочкою) згідно з умовами, визначеними пунктом 1 цього договору.
 
4. ДПА (ДПІ) має право

4.1. У разі несплати у встановлений термін відстрочених (розстрочених) сум скасовувати рішення про надання відстрочки (розстрочки) податків, інших платежів (орган державної податкової служби, який прийняв це рішення).
4.2. Відстрочені (розстрочені) суми, що залишилися несплаченими на день скасування рішення, стягувати у безспірному порядку згідно з чинним законодавством разом із сумою несплаченої плати за користування відстрочкою (розстрочкою) за період до дня скасування рішення включно.
4.3. З дня, наступного за днем скасування рішення, на відстрочені (розстрочені) суми, що залишилися несплаченими, нараховувати пеню у розмірах, передбачених чинним законодавством для окремих видів платежів.
 
5. Платник має право

5.1. Порушувати перед ДПА (ДПІ) питання про перенесення строків платежу в разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень із незалежних від нього причин.
5.2. Достроково сплатити відстрочені (розстрочені) суми податків, інших платежів та сплачувати відсотки за користування податковим кредитом.
5.3. Достроково розірвати договір, повністю сплативши відстрочені (розстрочені) суми податків, інших платежів, включаючи суми відсотків за користування податковим кредитом, повідомивши про це ДПА (ДПІ) не пізніше ніж за 7 днів.
 
6. Додаткові умови

6.1. Спірні питання за цим договором розглядаються згідно з чинним законодавством у вищестоящих органах державної податкової служби або у судовому порядку.
6.2. Платник зобов’язується у триденний строк повідомити ДПА (ДПІ) про зміну місцезнаходження чи місця проживання, номера телефону.
6.3. Строк дії цього договору встановлюється з дня надання відстрочки (розстрочки) і до повного погашення податкового кредиту та плати за користування ним.
6.4. Особливі умови: ______________________________________
6.5. Ця угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.
 

7. Юридична адреса та реквізити

7.1. ДПА (ДПІ): _____________________________
7.2. Платника: _____________________________________ _________

Підпис керівника ДПА (ДПІ) Підпис керівника Платника
________ М.П. _________ М.П.
Підпис гол. бухгалтера Підпис гол. бухгалтера

“___”_____________ 19__ р                                                                                            “___”____________ 19__ р.
Паспортні дані:
керівника Платника ___________
гол. бухгалтера ______________