Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

 
 
Договір про переведення боргу / Договор про перевод долга

 
 
Договір про переведення боргу
м. _________ "___" _________ 200__ р.
 
 
________(назва підприємства, організації, установи)(надалі іменується "Первісний боржник") в особі ____________________________,(посада, прізвище, ім'я, по батькові)що діє на підставі ____________,
з одного боку,
та_________(назва підприємства, організації, установи)(надалі іменується "Новий боржник") в особі _________________,(посада, прізвище, ім'я, по батькові)що діє на підставі ____________,з другого боку,
уклали цей Договір про переведення боргу (надалі іменується "Договір") про таке:
 
 
СТАТТЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Первісний боржник переводить борг за Договором ______________ № ___ від "___" __________ 200_ р., укладеним між Первісним боржником та ______________
(найменування Кредитора)
(надалі іменується "Кредитор"), а Новий боржник приймає на себе зобов'язання за названим у цьому пункті договором (надалі іменується "Основний договір").
1.2. Цей Договір укладено Сторонами на підставі письмової згоди Кредитора на переведення боргу, що підтверджується його повідомленням № ____________ від "___"___________200_ р., яке передане Новому кредитору.
 
СТАТТЯ 2. ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1. Первісний боржник сплачує Новому боржнику за переведення боргу винагороду в розмірі _____( _____________ ) грн.
 
СТАТТЯ 3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

3.1. Новий боржник вправі висувати проти вимог Кредитора всі заперечення, засновані на відносинах між Кредитором і Первісним боржником.
3.2. Новий боржник зобов'язаний протягом ___ днів із дня виконання ним зобов'язання перед Кредитором письмово повідомити Первісного боржника про таке виконання із зазначенням дати, суми і форми виконання та з додаванням завірених Новим боржником копій документів, що підтверджують проведене виконання.
3.3. З моменту набуття чинності цим Договором у Нового боржника виникає право вимоги до Первісного боржника в сумі, зазначеній в статті 2 цього Договору. Первісний боржник зобов'язаний сплатити цю суму Новому боржнику протягом ___ банківських днів із дня набуття чинності цим Договором.
3.4. Первісний боржник не вправі змінювати умови Основного договору без письмової згоди на те Нового боржника.
3.5. Розрахунки за цим Договором здійснюються простим векселем (векселями) терміном платежу не пізніше __ днів із дня їхнього виставлення.
3.6. При видачі простого векселя (векселів) зобов'язання за цим Договором припиняються шляхом їх заміни вексельним зобов'язанням у частині рівній вексельній сумі.
 
СТАТТЯ 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Новий боржник зобов'язується виконати зобов'язання Первісного боржника перед Кредитором на умовах Основного договору.
4.2. Первісний боржник зобов'язується передати Новому боржнику до "___"_______200__ р. документи (їхні засвідчені копії), що підтверджують дійсність вимог Кредитора по виконанню зобов'язань;
1) Договір № __ від "___" __________ 200_ р.;
2) специфікація до Договору № __ від "__"_________ 200_ р.;
3) ______;
4)______.
4.3. Новий боржник зобов'язується передати поштою або вручити особисто Кредитору один екземпляр цього Договору.
4.4. Новий боржник вправі відмовитися від виконання своїх обов'язків, якщо Основний договір між Первісним боржником і Кредитором буде визнаний недійсним у встановленому порядку.
 
СТАТТЯ 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.
5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.
5.3. За несвоєчасне виконання грошових зобов'язань, у тому числі і перед третіми особами, винна Сторона сплачує іншій Стороні пеню в розмірі ___ % від простроченої суми за кожен день прострочення.
5.4. За прострочення у здійсненні будь-якого повідомлення винна Сторона сплачує іншій стороні штраф у розмірі ____ ( ______ ) грн. _ коп.
5.5. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.
 

СТАТТЯ 6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
6.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.
6.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.
6.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
6.6. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.
 
 
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
 
Первісний боржник
__
__
__
__
____________
 
ПІДПИСИ СТОРІН
За Первісного боржника
Керівник __/____________/
м. п.
 
Новий боржник
_______
_______
_______
__
__
 
 
За Нового боржника
Керівник __/____________/
м. п.