Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

 
 
Договір оренди землі / Договор оренды земельного участка
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 березня 2004 р. N 220
 
ТИПОВИЙ
договір оренди землі

____________ "___" ___________ 20__ р.

(місце укладення)
Орендодавець (уповноважена ним особа) ______________(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,_____, з одного боку, танайменування юридичної особи)орендар ________________(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,__________найменування юридичної особи)_______________, з другого, уклали цейдоговір про нижченаведене:
 
Предмет договору
 
1. Орендодавець надає, а орендар приймає в строкове платне
користування земельну ділянку _______,
(цільове призначення)
яка знаходиться ________
(місцезнаходження)
 
Об'єкт оренди
 
2. В оренду передається земельна ділянка загальною площею
__________, у тому числі ____________
(гектарів) (площа та якісні характеристики земель
__________
окремих категорій за їх складом та видами угідь - рілля, сіножаті,
__________
пасовища, багаторічні насадження тощо)
3. На земельній ділянці знаходяться об'єкти нерухомого майна
__________
(перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та
_________,
інших об'єктів)
а також інші об'єкти інфраструктури __
(перелік, характеристика і
__________
стан лінійних споруд, інших об'єктів інфраструктури, у тому числі
__________
доріг, майданчиків з твердим покриттям тощо)
4. Земельна ділянка передається в оренду разом з ____________
(перелік,
__________
характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших
__________
об'єктів)
5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить
________ гривень.
6. Земельна ділянка, яка передається в оренду, має такі
недоліки, що можуть перешкоджати її ефективному використанню _____
__________
__________
__________
7. Інші особливості об'єкта оренди, які можуть вплинути на
орендні відносини ______
__________
__________
 
Строк дії договору
 
8. Договір укладено на ______ років. Після закінчення строку
договору орендар має переважне право поновлення його на новий
строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за
_____________ днів до закінчення строку дії договору повідомити
письмово орендодавця про намір продовжити його дію.
Орендна плата
9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі
__________
(розмір орендної плати: грошової - у гривнях із зазначенням
__________
способів внесення; натуральної - перелік, кількість або частка
__________
продукції, одержуваної із земельної ділянки, якісні показники
__________
продукції, місце, умови, порядок, строки поставки;
__________
відробіткової - види, обсяги, строки і місце надання послуг,
__________
види, обсяги, строки і місце виконання робіт)
__________
__________

10. Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з
урахуванням (без урахування) індексів інфляції.
----------------------------
(непотрібне закреслити)
11. Орендна плата вноситься у такі строки _____
12. Передача продукції та надання послуг в рахунок орендної
плати оформляється відповідними актами.
13. Розмір орендної плати переглядається _____
(періодичність)
у разі:
зміни умов господарювання, передбачених договором;
зміни розмірів земельного податку, підвищення цін, тарифів, у
тому числі внаслідок інфляції;
погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини
орендаря, що підтверджено документами;
в інших випадках, передбачених законом.
14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим
договором, справляється пеня у розмірі ___________ несплаченої
(відсотків)
суми за кожний день прострочення.
Умови використання земельної ділянки
15. Земельна ділянка передається в оренду для
__________
(мета використання)
__________
16. Цільове призначення земельної ділянки _____
__________
17. Умови збереження стану об'єкта оренди _____
__________
__________
Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду
18. Передача земельної ділянки в оренду здійснюється
без розроблення (з розробленням) проекту її відведення.
--------------------------------
(непотрібне закреслити)
Підставою розроблення проекту відведення земельної ділянки є:
__________
Організація розроблення проекту відведення земельної ділянки
і витрати, пов'язані з цим, покладаються на
орендодавця (орендаря).
-----------------------
(непотрібне закреслити)
19. Інші умови передачі земельної ділянки в оренду __________
__________
__________
20. Передача земельної ділянки орендарю здійснюється у
_______ після державної реєстрації цього договору за актом її
(строк)
приймання-передачі.
 
Умови повернення земельної ділянки
 
21. Після припинення дії договору орендар повертає
орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з
тим, у якому він одержав її в оренду.
Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей
орендованої земельної ділянки, пов'язаних із зміною її стану, має
право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами.
Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування
збитків, спір розв'язується у судовому порядку.
22. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на
поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо
відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають
відшкодуванню.
23. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені орендарем
за письмовою згодою з орендодавцем землі,
підлягають (не підлягають) відшкодуванню. Умови, обсяги і строки
--------------------------
(непотрібне закреслити)
відшкодування орендарю витрат за проведені ним поліпшення стану
земельної ділянки визначаються окремою угодою сторін.
24. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних
унаслідок невиконання орендодавцем зобов'язань, передбачених цим
договором.
Збитками вважаються:
фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв'язку з невиконанням
або неналежним виконанням умов договору орендодавцем, а також
витрати, які орендар здійснив або повинен здійснити для
відновлення свого порушеного права;
доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного
виконання орендодавцем умов договору.
25. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі
документально підтверджених даних.
Обмеження (обтяження) щодо використання
земельної ділянки
26. На орендовану земельну ділянку
встановлено (не встановлено) обмеження (обтяження) та інші права
----------------------------
(непотрібне закреслити)
третіх осіб
__________
(підстави встановлення обмежень (обтяжень)
__________
27. Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для
припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб
на цю ділянку.
Інші права та обов'язки сторін*
28. Права орендодавця: __________
__________
__________
__________
__________
29. Обов'язки орендодавця: ______
__________
__________
__________
__________
__________
__________
_
* Визначаються відповідно до Закону України "Про оренду
землі" ( 161-14 ).
30. Права орендаря: _____________
__________
__________
__________
__________
__________
31. Обов'язки орендаря: _________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
 
Ризик випадкового знищення або пошкодження
об'єкта оренди чи його частини
 
32. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди
чи його частини несе орендар (орендодавець).
-----------------------
(непотрібне закреслити)
Страхування об'єкта оренди
33. Згідно з цим договором об'єкт оренди
підлягає (не підлягає) страхуванню на весь період дії цього
-----------------------
(непотрібне закреслити)
договору.
34. Страхування об'єкта оренди здійснює
орендар (орендодавець).
-----------------------
(непотрібне закреслити)
35. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого
обов'язку стороною, яка повинна згідно з цим договором
застрахувати об'єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і
вимагати відшкодування витрат на страхування.
 
Зміна умов договору і припинення його дії
 
36. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за
взаємною згодою сторін.
У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір
розв'язується у судовому порядку.
37. Дія договору припиняється у разі:
закінчення строку, на який його було укладено;
придбання орендарем земельної ділянки у власність;
викупу земельної ділянки для суспільних потреб або
примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної
необхідності в порядку, встановленому законом;
ліквідації юридичної особи-орендаря.
Договір припиняється також в інших випадках, передбачених
законом.
38. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:
взаємною згодою сторін;
рішенням суду на вимогу однієї із сторін у наслідок
невиконання другою стороною обов'язків, передбачених договором, та
внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної
ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших
підстав, визначених законом.
39. Розірвання договору оренди землі в односторонньому
порядку допускається (не допускається).
------------------------------
(непотрібне закреслити)
Умовами розірвання договору в односторонньому порядку є
__________
__________
__________
__________
40. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до
другої особи, а також реорганізація юридичної особи-орендаря
є (не є) підставою для зміни умов або розірвання
-----------------------
(непотрібне закреслити)
договору.
Право на орендовану земельну ділянку у разі смерті фізичної
особи - орендаря, засудження або обмеження її дієздатності за
рішенням суду переходить (не переходить) до спадкоємців або інших
--------------------------
(непотрібне закреслити)
осіб, які використовують цю земельну ділянку разом з орендарем.
 
Відповідальність сторін за невиконання або
неналежне виконання договору
 
41. За невиконання або неналежне виконання договору сторони
несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.
42. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від
відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з
її вини.
Прикінцеві положення
43. Цей договір набирає чинності після підписання сторонами
та його державної реєстрації.
 
Цей договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову
юридичну силу, один з яких знаходиться в орендодавця, другий - в
орендаря, третій - в органі, який провів його державну реєстрацію
__________(назва органу державної реєстрації за місцем розташування
__________земельної ділянки)
 
Невід'ємними частинами договору є:
план або схема земельної ділянки;
кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень
(обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;
акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості);
акт приймання-передачі об'єкта оренди;
проект відведення земельної ділянки у випадках, передбачених
законом.
__________
(інші документи, що додаються до договору)
__________
__________
 
Реквізити сторін
 
Орендодавець             Орендар
____ ____
(прізвище, ім'я та по батькові (прізвище, ім'я та по батькові
____ ____
фізичної особи, паспортні дані фізичної особи, паспортні дані
____ ____
(серія, номер, ким і коли (серія, номер, ким і коли
____ ____
виданий), найменування юридичної виданий), найменування юридичної
____ ____
особи, що діє на підставі особи, що діє на підставі
____ ____
установчого документа (назва, установчого документа (назва,
____ ____
ким і коли затверджений), ким і коли затверджений),
____ ____
відомості про державну відомості про державну
____ ____
реєстрацію та банківські реєстрацію та банківські
____ ____
реквізити) реквізити)
Місце проживання фізичної особи, Місце проживання фізичної особи,
місцезнаходження юридичної особи місцезнаходження юридичної особи
____ ____
(індекс, область, (індекс, область,
____ ____
район, місто, село, вулиця, район, місто, село, вулиця,
____ ____
номер будинку та квартири) номер будинку та квартири)
Ідентифікаційний номер _________ Ідентифікаційний номер _________
____ ____
(фізичної особи) (фізичної особи)
Ідентифікаційний код ___________ Ідентифікаційний код ___________
____ ____
(юридичної особи) (юридичної особи)
Підписи сторін
Орендодавець Орендар
____ ____
МП МП
Договір зареєстрований у _____________
(назва органу державної реєстрації за
_________,
місцем розташування земельної ділянки)
про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від
"___" _ 20__ р. за N ____
МП ________ _______________
(підпис) (ініціали та прізвище посадової особи, яка
_______________
провела державну реєстрацію)