Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

 
 
Договір купівлі-продажу акцій / Договор купли-продажи акций
 
Примірний договір купівлі-продажу
(акцій з розстрочкою платежів)
 
 
 
__________(назва підприємства)_________ _______(місце укладення договору - прописом) (число, місяць, рік -прописом)
Ми, що нижче підписалися: _________________(назва та місцезнаходження органу приватизації)в особі _______________,(посада; прізвище, ім'я та по батькові)який(а) діє на підставі ______________
(назва документа)(надалі - Орган приватизації), з однієї сторони, та відкритеакціонерне товариство ________________(назва товариства)(надалі - Товариство) в особі _______,(посада; прізвище, ім'я та по батькові)який діє на підставі статуту Товариства, з другої сторони(надалі - Сторони), уклали цей Договір про викладене нижче:
 
1. Предмет договору
 
1.1. Орган приватизації продає, а Товариство купує акції
відкритого акціонерного товариства (надалі - Акції Товариства) ___
_________,
(повна назва акціонерного товариства, код ЄДРПОУ)
що знаходиться за адресою: __________,
на підставі плану приватизації ______,
(повна назва підприємства)
затвердженого наказом ________________
(повна назва органу приватизації)
від "___" _______ 199_ року N _______, на користь працівників
Товариства та прирівняних до них осіб (надалі - Працівники) та
зобов'язується оплатити їх вартість в порядку і на умовах,
передбачених цим Договором.
1.2. Вид акцій: прості іменні.
1.3. Кількість акцій: _________ (_____) шт., що
(цифрами) (прописом)
становить _____ відсотків від статутного фонду Товариства.
1.4. Номінальна вартість однієї акції становить _____________
(цифрами)
(__) гривень.
(прописом)
1.5. Ціна Акцій Товариства, що є предметом купівлі-продажу за
цим Договором, визначається як добуток кількості акцій, які
продаються за цим Договором, та номінальної вартості однієї акції,
і становить _________(_________) гривень.
(сума цифрами і прописом)
Якщо на момент здійснення чергового платежу відбулося
збільшення статутного фонду Товариства, в зв'язку зі зміною
вартості майна Товариства, то несплачені Акції Товариства
викуповуються за ціною, що визначена з урахуванням таких змін.
 
2. Передача Акцій Товариства та право власності
 
2.1. Право власності на Акції Товариства переходить до
Працівників з моменту підписання Сторонами цього Договору. Право
власності підтверджується відповідним записом у реєстрі власників
іменних цінних паперів.
2.2. Акції, вартість яких не сплачена Товариством, не беруть
участі при голосуванні на зборах акціонерів Товариства.
 
3. Порядок розрахунків
 
3.1. Товариство зобов'язане в порядку, передбаченому цим
Договором, сплатити _____ (_______________)
(сума цифрами та прописом)
гривень за Акції Товариства протягом ____ місяців з дня
укладення цього Договору. Якщо на момент здійснення чергового
платежу відбулося збільшення статутного фонду Товариства в зв'язку
з зміною вартості майна Товариства, то несплачені Акції Товариства
викуповуються за ціною, що визначена з урахуванням таких змін.
3.2. Засобом платежу за Акції Товариства є грошові кошти та
компенсаційні сертифікати. Товариство має право використовувати
власні і запозичені грошові кошти та компенсаційні сертифікати. У
разі використання власних засобів платежу, Товариство стягує
відповідні суми з Працівників в порядку, встановленому чинним
законодавством.
Використання компенсаційних сертифікатів, як засобу платежу
за Акції Товариства, здійснюється в строки обігу компенсаційних
сертифікатів, встановлені чинним законодавством.
3.3. Ціна продажу Акцій Товариства, вказана в п.1.5 цього
Договору, сплачується таким чином:
3.3.1. Акції вартістю ____________ (__) гривень
(сума цифрами та прописом)
передаються за компенсаційні сертифікати Працівників Підприємства,
які вносяться не пізніше 60 днів від дати укладення цього
Договору, тобто "___" ___________ 199_ р., але не більше строку
обігу компенсаційних майнових сертифікатів.
3.3.2. Акції вартістю ______________ (________)
(сума цифрами та прописом)
гривень передаються на виплат строком на _____________ років з
моменту укладення цього Договору (але не більш ніж 5 років) за
грошові кошти Підприємства з урахуванням зміни цін на момент
розрахунків, і вартість цих акцій сплачується Підприємством за
наступними термінами та обсягами.
3.3.2.1. _______ відсотків належної до сплати суми
перераховуються Підприємством не пізніше 12 місяців від дати
укладання цього Договору, тобто не пізніше "___"_______ 199_ року,
з урахуванням індексу інфляції за зазначений період. Індекс
інфляції визначається згідно з офіційним повідомленням Державного
комітету статистики України.
3.3.2.2. _______ відсотків належної до сплати суми
перераховуються Підприємством не пізніше 24 місяців від дати
підписання цього Договору, тобто не пізніше "___" _____ 199_ року,
з урахуванням індексу інфляції за зазначений період. Індекс
інфляції визначається згідно з офіційним повідомленням Державного
комітету статистики України.
3.3.2.3. _______ відсотків належної до сплати суми
перераховуються Підприємством не пізніше 36 місяців від дати
підписання цього Договору, тобто не пізніше "___" _____ 199_ року,
з урахуванням індексу інфляції за зазначений період. Індекс
інфляції визначається згідно з офіційним повідомленням Державного
комітету статистики України.
3.3.2.4. _______ відсотків належної до сплати суми
перераховуються Підприємством не пізніше 48 місяців від дати
підписання цього Договору, тобто не пізніше "___" _____ 199_ року,
з урахуванням індексу інфляції за зазначений період. Індекс
інфляції визначається згідно з офіційним повідомленням Державного
комітету статистики України.
3.3.2.5. _______ відсотків належної до сплати суми
перераховуються Підприємством не пізніше 60 місяців від дати
підписання цього Договору, тобто не пізніше "___" _____ 199_ року,
з урахуванням індексу інфляції за зазначений період. Індекс
інфляції визначається згідно з офіційним повідомленням Державного
комітету статистики України.
 
4. Обов'язки сторін
 
4.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати обов'язки,
покладені на неї цим Договором, та сприяти іншій стороні у
виконанні її обов'язків.
4.2. Сторони несуть майнову відповідальність за невиконання
або неналежне виконання умов цього Договору, згідно з чинним
законодавством України.
 
5. Обов'язки Товариства
 
5.1. Розподілити Акції Товариства серед Працівників
відповідно до порядку, затвердженого загальними зборами (зборами
уповноважених).
5.2. В установлені цим Договором терміни сплатити в повному
обсязі ціну продажу Акцій Товариства.
5.3. Надати Органу приватизації відомості, затверджені
протоколом загальних зборів, про розподіл Акцій Товариства серед
Працівників Товариства, а також надавати інші документи про
виконання умов цього Договору.

6. Обов'язки Органу приватизації
 
Повідомляти Товариство про несвоєчасне внесення платежів за
Акції Товариства.
 
7. Відповідальність Товариства
 
7.1. У разі порушення термінів оплати вартості Акцій
Товариства, визначених у п.3.3 цього Договору, Товариство сплачує
Органу приватизації пеню у розмірі ___ відсотків від несплаченої
суми за кожний день прострочення.
7.2. Орган приватизації має право у порядку, встановленому
чинним законодавством України, розірвати Договір у разі, якщо
Товариство не внесло черговий платіж у встановлений згідно з п.3.5
цього Договору термін.
7.3. У разі невиконання або неналежного виконання Товариством
обов'язків, покладених цим Договором, Товариство відшкодовує
Органу приватизації та/або Працівникам збитки, завдані внаслідок
порушення умов цього Договору.
 
8. Додаткові умови
 
8.1. Відступлення прав та обов'язків за цим Договором третім
особам є неприпустимим.
8.2. Всі спори, що виникають при виконанні умов цього
Договору, або у зв'язку з тлумаченням його пунктів, вирішуються
шляхом переговорів.
8.3. Якщо Сторони протягом 20 днів не досягли домовленості,
то спір передається на розгляд судових органів у порядку,
встановленому чинним законодавством.
8.4. Всі витрати, пов'язані з укладенням цього Договору та
виконанням його умов, несе Товариство.
 
9. Зміни умов Договору та його розірвання
 
9.1. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього
можливі тільки за згодою Сторін.
9.2. Всі зміни та доповнення до Договору здійснюються тільки
у письмовій формі.
9.3. У випадку невиконання однією зі Сторін умов цього
Договору він може бути розірваний за рішенням судових органів у
порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Договір складено в 4 примірниках, які мають рівнозначну
юридичну силу.

Місце розташування та реквізити Сторін:
Орган приватизації                             Товариство
______________                             ___________
______________                             ___________
(підпис представника)                             (підписи)