Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

Договір підприємства з студентом (учнем) і навчальним закладом / Договор предприятия со студентом и учебным заведением
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства освіти
України від 23 березня 1994 р. N 79
 
Договір підприємства з студентом (учнем) і навчальним закладом (цільовий)

N ______________ "____"______________ 20 __ р.
 
_________(найменування підприємства, його підпорядкованість) в особі директора ______ (прізвище та ініціали) студент (учень) ________(прізвище, ім'я, по батькові) та _______ (найменування навчального закладу,в особі ректора ________(прізвище, ініціали) уклали договір про підготовку студента (учня) ______ курсу, факультету (відділення) ____________________________ за спеціальністю (професією) _________ (прізвище та ініціали) __________________ і спеціалізацією ________ _________для роботи на __________ (найменування _________ підприємства)
 
1. Підприємство зобов'язується:

1.1. З "____"___ 19 ___ р. виплачувати студенту
(учню) ________________, який встигає,
(прізвище та ініціали)
щомісячну стипендію (доплату) в розмірі ____________
карбованців до закінчення 19____/19_____навчального року тощо.
1.2. Надати студенту (учню) _____
(прізвище та ініціали)
цільову позику в розмірі ______ карбованців, а також
такі види послуг: ______
(санаторно-курортне, спортивно-оздоровче обслуговування тощо)
Забезпечити погашення банківського грошового кредиту та плату
процентів за кредит, виданого студенту (учню) _____,
(прізвище та ініціали)
починаючи з першого року його роботи на підприємстві.
1.3. Організувати якісне проведення практики студента (учня)
згідно з навчальними планами.
1.4. Надати випускнику роботу у відповідності з спеціальністю
(професією) і рівнем кваліфікації з окладом ________
_____ карбованців.
1.5. Забезпечити випускника згідно з Житловим кодексом
України ________________
(вид жилої площі, що надається)
1.6. Компенсувати витрати випускника, пов'язані з переїздом
його (і членів сім'ї) на роботу на підприємство.
1.7. Перерахувати навчальному закладу кошти на підготовку
фахівців з вищою освітою (кваліфікованого робітника) в розмірі
_______________ карбованців.
В рахунок цих коштів можуть передаватися навчальному закладу
устаткування, обчислювальна техніка, прилади, матеріали
тощо ______________
 
 
2. Студент (учень) зобов'язується:

2.1. Оволодіти всіма видами професійної діяльності,
передбаченої відповідною кваліфікаційною характеристикою
спеціаліста (робітника) за спеціальністю ___________
(найменування
_________
спеціальності і спеціалізації)
_________
а також вивчити необхідні спеціальні курси, визначені цим
договором :
2.1.1. ____________
2.1.2. ___________;
2.1.3. ___________.
(найменування спецкурсів)
2.2. Погодити з підприємством теми дипломного проекту, а
також, на вимогу підприємства, курсових проектів (робіт).
2.3. Прибути після закінчення навчального закладу на роботу
на підприємство "____"_____199___р. і відпрацювати
____ років.
 
 
3. Навчальний заклад зобов'язується:

3.1. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку
спеціаліста з вищою освітою (кваліфікованого робітника) згідно з
навчальними планами та програмами, погодженими з підприємством, і
вимогами кваліфікаційних характеристик спеціаліста (робітника).
3.2. Надавати випускнику необхідну методичну допомогу у
підвищенні кваліфікації в період адаптації на підприємстві.
 
 
4. Заключні положення.

4.1. Зміни та доповнення до цього договору вносяться шляхом
підписання додаткових угод.
4.2. Цей договір припиняється:
4.2.1. після закінчення строку дії;
4.2.2. за згодою сторін (оформляється протоколом).
4.3. У випадку розірвання договору ініціативна сторона
сповіщає другу сторону офіційним (забов'язую) листом не пізніше
ніж за 3 місяці до закінчення строку, який пропонує одна із
сторін.
4.4. Всі спори, які можуть виникати між сторонами,
вирішуються у судовому порядку.
4.5. Договір набуває чинності з моменту підписання всіма
сторонами і діє до "____"_____199___р.
4.6. Договір складений у 3-х примірниках. Перший з них
зберігається на підприємстві, другий - у студента, третій - у
навчальному закладі.
 
 
5. Юридичні адреси сторін:

5.1. Підприємства _______________ (поштовий індекс, _________адреса, номер телефону)

розрахунковий рахунок N _____ в ______
_________
5.2. Студента (учня) ____________
(місце постійного проживання:
_________
поштовий індекс, адреса, номер телефону)
паспорт ________________
(серія, номер, дата видачі,
_________
ким виданий)
5.3. Навчального закладу: _______
(поштовий індекс,
_________
адреса, номер телефону)
розрахунковий рахунок N _______________
в ________
 
 
 
Директор підприємства                             Студент(учень)
_______                         ____
(підпис)                         (підпис)
 
Головний бухгалтер
_______
(підпис)
М. П.
 
Ректор (директор)                             Головний бухгалтер
_______                             ______
(підпис)                             (підпис)
М. П.
 
Примітка. В договір можуть бути внесені й інші зобов'язання
сторін.