Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

 
Договір довічного утримання / Договор пожизненного содержания
 
 
 
ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ
м. _____                                                                                     "___" ______________ 200_ р.

Громадянин України ________________, (вказати прізвище, ім'я та по батькові) що проживає за адресою: ____, (вказати місце проживання ) (надалі іменується "Відчужувач"), з одного боку, та громадянин України ____________, (вказати прізвище, ім'я та по батькові) що проживає за адресою: ____, (вказати місце проживання ) (надалі іменується "Набувач"), з другого боку, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір довічного утримання (надалі іменується "Договір") про таке.
 
1. Відчужувач передає у власність Набувачеві визначену у п. 2 цього Договору квартиру, яка належить Відчужувачу на праві приватної власності (надалі іменується "квартира"), а Набувач зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, довічно забезпечувати Відчужувача утриманням та доглядом.

2. Квартира, що передається за цим Договором, має наступні характеристики: ________________________(адреса і номер квартири прописом)квартира складається із _ кімнат загальною площею ____________ кв. м, у тому числі житловою площею - _____________ кв. м.
Інші характеристики квартири наводяться в технічному паспорті, який виданий ____ і є додатком N 1 до цього Договору.

3. Відчужувач цим підтверджує, що квартира на момент укладання цього Договору належить йому на праві приватної власності на підставі ___ , яке зареєстроване у ______ "___" ____________ ____ року , а також те, що квартира не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.

4. Ціна квартири визначена Сторонами згідно з домовленістю в розмірі __ грн. Оціночна (інвентаризаційна, балансова) вартість квартири за цим Договором становить ___________, що підтверджується ______.

5. Набувач прийняв на себе зобов'язання довічно утримувати Відчужувача, забезпечувати його харчуванням, одягом, медикаментами, утриманням та доглядом, в розмірах, в порядку та в строки, передбачені в додатку N ___ до цього Договору, та залишити в безоплатному довічному користуванні Відчужувача житлову кімнату площею _ кв. м.

6. Грошова оцінка щомісячного матеріального забезпечення визначена Сторонами цього договору в розмірі __ грн. Зазначена оцінка підлягає індексації у порядку, встановленому законом.

7. Цей Договір підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню та державній реєстрації і набирає чинності з моменту такої реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

8. Відчужувач передає Набувачу квартиру в строк ____________ шляхом _ в порядку __________.

9. Набувач стає власником квартири з моменту державної реєстрації цього Договору.

10. Цей Договір може бути розірваний в порядку та на підставах, передбачених чинним законодавством.

11. Витрати по складанню, посвідченню та реєстрації цього Договору покладаються на ________.

12. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у тій самій формі, що і цей Договір.

13. Цей Договір складений українською мовою, на _______ сторінках у _________ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.
ВІДЧУЖУВАЧ                                 НАБУВАЧ
____                                 ____
____                                 ____
____                                 ____
____                                 ____
____                                 ____
 
ПІДПИСИ                                 СТОРІН
 
ВІДЧУЖУВАЧ                                 НАБУВАЧ
_________/____________/ _________/____________/