Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

 
Договір на обслуговування комерційним банком довірчого товариства / Договор на обслуживание предприятия банком
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Фонду державного майна України
і Національного банку України
від 24.12.93 / 18.02.94
N 583 / 30


Типовий договір
на обслуговування комерційним
банком довірчого товариства
N ________


Довірче товариство ____ (надалі -Товариство), в особі ____________ (прізвище, ім'я та по батькові) який діє на підставі статуту Товариства, з одного боку, і комерційний банк _______ (надалі - Банк) в особі _____________________ (посада) _________ (прізвище, ім'я та по батькові) який діє на підставі статуту Банку, з другого боку, уклали цей Договір про зазначене нижче.

 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

(*) Предметом договору можуть бути операції щодо:
відповідального зберігання грошових коштів, приватизаційних та
цінних паперів , а також інших документів, що засвідчують право
власності Товариства і його довірителів; ведення рахунків
Товариства і його довірителів за письмовим розпорядженням
довірених осіб; користування коштами та цінними паперами за угодою
з Товариством.

1.1. Товариство доручає, а Банк зобов'язується проводити такі
банківські операції ____
_________
_________
1.2. Товариство згідно з умовами Договору передає, а Банк
приймає на зберігання такі види майна:
_________
_________
(грошові кошти, цінні папери, документи, що засвідчують
_________
право власності довірителів)
Передача майна на зберігання до Банку провадиться на підставі
підписаних сторонами актів прийому-передачі, які повинні містити:
опис майна, переданого на зберігання, його вартість
(відповідно до домовленості сторін, оцінки аудиторської фірми,
чинних нормативних актів), дату та місце передачі, інші умови.
З моменту підписання акт прийому-передачі є невід'ємною
частиною цього Договору (Додаток N 1).
1.3. При необхідності на окремі види банківських операцій
сторони можуть укласти додатковий договір.

 
 
2. ПРАВА ТОВАРИСТВА
 

2.1. Встановлювати умови зберігання майна у Банку. Ці умови
мають зміст: ___________
_________
2.2. Отримувати від Банку інформацію щодо виконання своїх
розпоряджень:
_________
_________
2.3. Інші права Товариства:
_________
_________

 
 
3. ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА
 

3.1. Надавати Банку письмові розпорядження щодо предмету
Договору. Розпорядження оформляються відповідно до вимог чинного
законодавства України.
3.2. У тримісячний термін після реєстрації Товариства
повністю сплатити внески засновників до статутного фонду.
3.3. Передавати Банку копію дозволу (ліцензії) Фонду
державного майна України на право здійснення представницької
діяльності з приватизаційними паперами.
3.4. Надати Банку належним чином завірені копії установчих
документів Товариства (статуту, установчого договору,
реєстраційного свідотства), а також повідомляти Банк про всі зміни
і доповнення, які вносяться до статутних документів Товариства і
до складу довірених осіб, в 5-ти денний термін з моменту внесення
їх до державного реєстру, якщо ці зміни потребують перереєстрації
Товариства, а в інших випадках з моменту їх прийняття.
3.5. Відшкодовувати витрати Банку, пов'язані з виконанням
його функцій залежно від _____________
( кількості або суми
_________
здійснених операцій, терміну зберегання майна, інших показників)
у розмірі ______________ (крб.,відсотків) . Перерахування коштів
(цифри прописом)
Банку здійснюється до "____" числа кожного місяця шляхом оплати
платіжних документів, що подаються Банком.
3.6. Надати Банку згідно з чинним законодавством України
картки зразків підписів на довірених або уповноважених осіб, які
мають право давати розпорядження від імені Товариства на
здійснення операцій з його майном та майном довірителів.
3.7. Інші обов'язки Товариства:
_________
_________

 
 
4. ПРАВА БАНКУ
 

4.1. Припиняти ведення рахунків Товариства, якщо у
тримісячний термін після його реєстрації засновники повністю не
внесли кошти до статутного фонду Товариства.
4.2. Не виконувати доручені операції, якщо документи,
одержані від Товариства, не відповідають вимогам чинного
законодавства України.
4.3. Вносити пропозиції Товариству з питань його діяльності
та брати участь у їх розгляді.
4.4. За письмовим розпорядженням Товариства проводити
операції з використанням вільних _____
(грошових коштів та цінних паперів)
Товариства та його довірителів на період дії цього Договору на
таких умовах:
_________
_________
4.5. Вимагати відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням
Договору.
4.6. Інші права Банку:
_________
_________

 
 
5. ОБОВ'ЯЗКИ БАНКУ
 

5.1. Відкривати для здійснення банківських операцій такі
банківські рахунки (*):
_________
_________
(назви рахунків)
(*) Відкриття рахунків для акумулювання приватизаційних
паперів і здійснення операцій за цими рахунками Банк розпочинає
лише після отримання від Товариства копії ліцензії Фонду
державного майна України на право здійснення представницької
діяльності з приватизаційними паперами. З моменту передачі копія
ліцензії стає невід`ємною частиною цього Договору.
5.2. Здійснювати банківські операції згідно з чинним
законодавством України, на підставі письмових розпоряджень
Товариства, узгоджених усіма довіреними особами, якщо інше не
передбачено установчим договором Товариства.
5.3. Забезпечувати зберігання та своєчасне повернення майна
Товариства і його довірителів в термін ________ днів з моменту
звернення Товариства.
5.4. Не проводити ніяких операцій з майном Товариства і його
довірителів, які суперечать чинному законодавству або не
регламентовані цим Договором та розпорядженнями Товариства.
5.5. Зберігати конфіденційну інформацію, а також таку, що
становить комерційну таємницю Товариства. Відповідальність
посадових осіб у разі розголошення цих даних визначається згідно з
чинним законодавством України.
5.6. Надавати Товариству до " __ " числа кожного місяця
платіжні документи для відшкодування витрат за здійсненні
банківські операції.
5.7. Інші обов'язки Банку:
_________
_________

 
 
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 

6.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки
належним чином, сприяти іншій стороні у їх виконанні.
6.2. Сторона, яка порушила зобов'язання відповідно до цього
Договору, повинна усунути ці порушення.
6.3. Сторони несуть матеріальну відповідальність за
невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків. Збитки, що
заподіяні Товариству або Банку у цьому разі, відшкодовуються у
порядку, визначеному чинним законодавством України.
6.4. Банк не несе відповідальності перед Товариством, якщо
збитки є наслідком дій, вчинених відповідно до письмових
розпоряджень Товариства.

 
 
7. ІНШІ УМОВИ
 

7.1. Спори, що виникають у ході виконання сторонами цього
Договору, які не врегульовані його умовами, підлягають розгляду у
порядку, встановленому чинним законодавством.
7.2. У всьому іншому, що не передбачено Договором, сторони
керуються чинним законодавством України.
7.3. Додаткові умови:
_________
_________

 
 
8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
 

8.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє
до "___" ______________ 199 р.
8.2. Договір може бути розірвано за домовленістю сторін в
порядку передбаченому чинним законодавством.
8.3. В разі розірвання цього Договору в установленому порядку
Банк в тижневий строк передає Товариству або Банку-правонаступнику
майно, що знаходиться на відповідальному зберіганні, а також
перераховує залишки коштів, що належать Товариству та його
довірителям на рахунки, попередньо повідомлені Товариством.
8.4. У випадку припинення дії Договору Банк має право на
відшкодування своїх витрат щодо цього Договору раніш ніж він
поверне Товариству його майно згідно домовленості між сторонами.
Відшкодування не може проводитись за рахунок майна довірителів.
8.5. Зміни до умов Договору вносяться за взаємною
домовленістю сторін у письмовій формі.
8.6. Строк дії Договору може бути продовжений на наступний
рік на підставі письмової угоди сторін.

 
 
Повні юридичні адреси сторін:
 
Товариство                                         Банк
________                              _________
________                                     _________
________                                    _________
підпис                                      підпис

Печатка                                            Печатка
 
 
 
 
Додаток 1
до Типового договору на обслуговування комерційним банком довірчого товариства
 
АКТ
прийому-передачі на зберігання комерційним банком майна довірителів довірчого товариства
 
Складено "__"_ 199 р. _____ (місце складання акту)

Ми, що нижчепідписалися, довірче товариство ______________ (надалі - Товариство), в особі _________ (посада, прізвище, ім'я та по батькові) з одного боку, і комерційний банк _________________ (надалі - Банк) в особі ________ (посада, прізвище, ім'я та по батькові) з другого боку, склали цей акт про зазначене нижче.

Товариство передає, а Банк приймає на зберігання майно (*):
__________________(список майна)
Загальна вартість майна складає ___________________ грн.
(сума - прописом)
Передача вищеназваного майна проводиться згідно з умовами
договору між Банком і Товариством від "__"_________ 199 р.
 
 
Майно передав                         Майно прийняв
 

Товариство                                                 Банк
________                                         _________
підпис                                             підпис


(*) опис повинен передбачати перелік майна по його видам,
одиниці виміру, кількість, вартість одиниці майна, загальна
вартість даного виду майна.
оцінка майна визначається на підставі домовленості сторін (у
тому числі - на підставі аудиторської оцінки) або у відповідності
з чинними нормативними документами.