Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

 
Договір купівлі-продажу будівлі шляхом викупу / Договор покупки-продажи здания путем выкупа
 
______________
(місце укладання, число, місяць, рік - прописом)

Ми, що нижче підписалися: __
(назва та місцезнаходження органу приватизації)
в особі ______
(посада, прізвище, ім`я та по батькові)
який(а) діє на підставі ____
(назва документа)
(надалі - Продавець) з однієї сторони, та _____________
(назва юридичної особи,
товариства покупців або__, яка(е)
прізвище, ім`я та по батькові громадянина)
зареєстрована(е)
______________
(орган реєстрації, дата та реєстраційний номер)
в особі _____,
(посада, прізвище, ім`я та по батькові громадянина)
який(а) діє на підставі ___,
(назва документа)
(надалі - Покупець) з другої сторони, уклали цей Договір про
нижчевикладене:
1. Предмет Договору
 
1.1. Продавець зобов`язується передати у власність Покупцю
будівлю (споруду, приміщення) загальною площею _________
_________, яка знаходиться за адресою
____________ на земельній
ділянці ____,
(розмір земельної ділянки, підстави права користування чи права влас-
ності)
а Покупець зобов`язується прийняти вказану будівлю (споруду, приміщен-
ня) і сплатити ціну відповідно до умов, що визначені у цьому Договорі,
та пройти реєстрацію приміщення у бюро технічної інвентарізації (БТІ).
Характеристика будівлі (споруди, приміщення) наводиться в технічному
паспорті, який видається бюро технічної інвентаризації і є додатком до
цього Договору.
1.2. Право власності на будівлю (споруду, приміщення) переходить
до Покупця з моменту нотаріального посвідчення цього Договору.
1.3. Згідно з актом оцінки, який затверджений
_, вартість відчужуваної будівлі (споруди,
(ким та коли затверджений)
приміщення) становить ____________ ___________ гривень.
(цифрами та прописом)
1.4. Вказаний в цьому Договорі об`єкт продано за __
_____ гривень.
(цифрами та прописом)
 
2. Порядок розрахунків за придбаний об`єкт
 
2.1. Покупець зобов`язаний внести
___ гривень за
(сума цифрами та прописом)
придбаний об`єкт приватизації протягом 30 календарних днів з моменту
переходу до нього права власності на об`єкт приватизації. Плата за
об`єкт вноситься на підставі цього Договору та приватизаційних платіж-
них доручень встановленого зразка, які видає Продавець.
2.2. Розрахунки за придбаний об`єкт здійснюються Покупцем шляхом
безготівкового перерахування всієї суми з свого рахунку на рахунок
Продавця.
2.3. Розрахунки за об`єкт здійснюються таким чином:
- кошти Покупця в сумі _____________
гривень перераховуються у відповідності до платіжного доручення з
рахунку Покупця ____________
(номер розрахункового рахунку та найменування
банківської установи)
на рахунок Продавця _______.
(номер розрахункового рахунку та найменування
банківської установи)
 
3. Передача об`єкта приватизації
 
3.1. Передача об`єкта приватизації здійснюється Продавцем Покупцю
в 3-денний термін після нотаріального посвідчення цього Договору.
3.2. Передача об`єкта Продавцем і прийняття об`єкта приватизації
Покупцем посвідчується актом прийому-передачі, який підписується сто-
ронами.
 
4. Права та обов`язки сторін
 
4.1. Кожна сторона зобов`язується виконувати обов`язки, покладені
на неї цим Договором, та сприяти другій стороні у виконанні її обов`-
язків.
4.2. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання
або неналежне виконання умов цього Договору.
 
5. Обов`язки Покупця
 
5.1. Покупець зобов`язаний:
- у встановлений цим Договором термін сплатити ціну продажу об`-
єкта;
- у встановлений цим Договором термін прийняти об`єкт;
- при зміні власника на об`єкт приватизації Покупець повинен пок-
ласти всі зобов`язання за даним Договором на нового власника.
 
6. Обов`язки Продавця
 
6.1. Продавець зобов`язаний:
- передати Покупцю об`єкт приватизації в установлений в Договорі
термін;
- у разі необхідності сприяти Покупцю в переоформленні документів
на право користування земельною ділянкою.
 
7. Відповідальність Покупця
 
7.1. У разі порушення терміну оплати за об`єкт Покупець сплачує
Продавцю пеню у розмірі 0,5 відсотка від несплаченої суми за кожний
день прострочки.
7.2. У разі, якщо Покупець протягом 60 днів з моменту нотаріаль-
ного посвідчення цього Договору не сплатить установлену ціну або від-
мовиться прийняти придбаний об`єкт, Продавець має право вимагати прий-
няття придбаного об`єкта і сплати ціни, а також відшкодування збитків,
завданих затримкою виконання, або, з своєї сторони, порушувати питання
про розірвання цього Договору і вимагати відшкодування збитків.
 
8. Гарантії та претензії
 
8.1. Продавець гарантує, що об`єкт не входить до переліку об`єк-
тів, які не підлягають приватизації, не є проданим, переданим, застав-
леним, не знаходиться під арештом, судових справ щодо нього немає.
 
9. Ризик випадкової загибелі об`єкта
 
9.1. Ризик випадкової загибелі об`єкта несе Покупець з моменту
нотаріального посвідчення цього Договору.
 
10. Вирішення спорів
 
10.1. Всі спори, що виникають при виконанні умов цього Договору
або у зв`язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом перего-
ворів. Якщо сторони протягом місяця не досягли домовленості, то спір
передається на розгляд судових органів у порядку, встановленому чинним
законодавством.
 
11. Зміни умов договору та його розірвання
 
11.1. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можливі
тільки за згодою сторін.
11.2. Всі зміни та доповнення до Договору здійснюються тільки у
письмовій формі з наступним посвідченням таких змін та доповнень в ор-
ганах нотаріату.
11.3. У разі невиконання однією із сторін умов цього Договору він
може бути змінений або розірваний на вимогу другої сторони за рішенням
суду.
 
12. Витрати
 
12.1. Всі витрати, пов`язані з укладанням цього Договору, його
нотаріальним посвідченням, реєстрацією та виконанням, бере на себе По-
купець.
 
13. Додаткові вимоги
 
13.1. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню та реєстра-
ції у відповідних органах місцевих рад народних депутатів у місячний
термін з моменту підписання.

Договір складений в 4 примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Один примірник Договору зберігається у справах ________, (назва органу нотаріату) а інші видаються сторонам.
 
Повні юридичні адреси сторін: