Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

 
ДОГОВІР дарування квартири
 
м. __________                                                                             "___" ___ 200__ р.
 
_________,
(прізвище, ім`я, по батькові)
який проживає ________________,
(повна домашня адреса)
(надалі іменується "Дарувальник"), з одного боку,
та
_______________,
(прізвище, ім`я, по батькові)
який проживає ________________,
(повна домашня адреса)
(надалі іменується "Обдарований"), з іншого боку,
уклали цей Договір дарування квартири (надалі іменується "Договір") про таке.
 
1. Дарувальник передає належну йому на титулі права приватної власності квартиру, визначену у цьому Договорі, безоплатно у власність Обдарованому. Квартира, що передається за цим Договором, має наступні характеристики: N _____, квартира складається із
(номер квартири прописом і місцезнаходження квартири)
______ кімнат загальною площею _ кв. м, у тому числі житловою площею - __ кв. м.

2. Дарувальник цим підтверджує, що квартира, яка передається за цим Договором, на момент укладання цього Договору належить йому на титулі права приватної власності на підставі _______________ і зареєстрована у ______ "___" _ ____ року N ____, а також те, що названа квартира не знаходиться під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави чи іншим засобом забезпечення виконання зобов`язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами чи державою, а також не обтяжена будь-яким іншим чином, передбаченим чинним законодавством.

3. Вартість квартири, що передається за цим Договором, Сторони визначають у сумі ___ (_________) грн.

4. Цей договір підлягає обов`язковому нотаріальному посвідченню і вважається укладеним з моменту передачі квартири від Дарувальника до Обдарованого.

5. Обдарований набуває права власності на квартиру, що передається за цим Договором, з моменту передачі названої квартири (правовстановлюючих документів на неї) від Дарувальника до Обдарованого.

6. Обдарований здійснює за свій рахунок експлуатацію та ремонт квартири, а також бере участь відповідно до площі, котру він займає, у покритті витрат, пов`язаних з технічним обслуговуванням території при будинку.

7. Усі спори, що пов`язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

8. Витрати, пов`язані з оформленням цього Договору, сплачує Обдарований.

9. Додаткові умови

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________.

10. Усі правовідносини, що виникають у зв`язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

11. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.
Підписи:
__
__