Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

 
Договір доручення / Договор поручения
 
 

 

Затверджено
наказом Фонду державного майна,
Міністерства економіки,
Міністерства фінансів та
Міністерства юстиції України
від 21.02.96 р. N 199/18/34/4/5


Типовий договір доручення N ___
 
від "___" __________ 199__ р.
 

на здійснення уповноваженою особою функцій з управління
акціями, паями, частками господарських товариств, які
перебувають у загальнодержавній власності

Фонд державного майна України (далі - Фонд), якій діє на
підставі Тимчасового положення про Фонд державного майна України,
затвердженого Постановою Верховної Ради України від 7 червня
1992 року N 2558-12, і є акціонером відкритого акціонерного
товариства (або учасником господарського товариства)
"_______",
місто __________, з одного боку в особі _________ та
__________
(прізвище, ім'я та по батькові та назва юридичної особи)

з іншого боку (далі - уповноважена особа) уклали цей Договір
на підставі статей 386-394 Цивільного кодексу Української РСР
( 1540-06 ), Закону України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ), Указу Президента України від 19 червня 1995 року
( 459/95 ) "Про забезпечення управління майном, що перебуває у
загальнодержавній власності у процесі його приватизації",
постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.95 N 1056
( 1056-95-п ) та чинного законодавства України.

1. Предмет договору

1.1. Фонд державного майна України на підставі попереднього
письмового погодження з ______________
(центральний орган виконавчої влади)

довіряє уповноваженій особі здійснення функцій по управлінню
акціями, паями, частками, що належать державі у відкритому
акціонерному товаристві (або іншому господарському товаристві), а
саме виконувати права акціонера (учасника)
__________
(повна назва та місцезнаходження господарського товариства)
__________ (далі Товариство).

1.2. Під виконанням права акціонера (учасника) Товариства
розуміється:
- право акціонера (учасника) брати участь у загальних зборах;
- голосувати на загальних зборах;
- вимагати на загальних зборах пояснень і вносити пропозиції;
- вимагати у правління Товариства надання копій рішень
загальних зборів або витяги з них;
- вимагати від правління Товариства скликання позачергових
загальних зборів для обговорення питань, які пропонуються
уповноваженою особою, а також вимагати включення деяких питань до
порядку денного загальних зборів (у разі наявності відповідного
пакета акцій згідно з Законом України "Про господарські
товариства" ( 1576-12 );
- інші дії , які віднесені до прав акціонера (учасника)
статутом Товариства та чинним законодавством.
1.3. Уповноважена особа зобов'язується від імені Фонду та за
його рахунок виконувати права акціонера (учасника) Товариства.

2. Права і обов'язки сторін

2.1. Уповноважена особа зобов'язана:
- голосувати на загальних зборах в межах наданих їй
повноважень;
- здійснюючи права акціонера (учасника) на кожних загальних
зборах Товариства, оберігати та піклуватись про інтереси держави в
особі Фонду, як акціонера (учасника);
- здійснювати свою діяльність відповідно до цього Договору,
Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ), статуту
Товариства та інших нормативних актів;
- не розголошувати і не використовувати конфіденційну
інформацію Товариства та Фонду, одержану при виконанні даного
Договору, на протязі двох років після припинення дії договору;
- виконувати у повному обсязі Завдання, що додається (додаток
N 1), звітувати перед Фондом про виконання Завдання згідно з
типовою формою (додаток N 2) та в терміни, передбачені п.8.5 цього
Договору;
- на підставі аналізу фінансового стану господарської
діяльності Товариства розробляти та подавати відповідні пропозиції
на розгляд Фонду;
- вирішувати інші питання щодо господарської діяльності
Товариства, які виникають у процесі роботи Товариства і потребують
(не)погодження Фонду;
- оперативно інформувати Фонд щодо окремих аспектів
діяльності Товариства, які можуть завдати шкоди державним
інтересам;
- наступного дня після одержання запрошення на загальні збори
акціонерів (учасників) Товариства письмово інформувати Фонд про
скликання загальних зборів Товариства і їх порядок денний.
Уповноважена особа зобов'язана одночасно звернути увагу правління
Товариства на його обов'язок повідомити інших акціонерів про
загальні збори;
- з'являтися до Фонду перед кожними загальними зборами
Товариства для одержання письмових (або окремих) доручень для
голосування з питань порядку денного загальних зборів;
- отримати в Фонді окреме доручення з питань збільшення
статутного фонду, внесення змін та доповнень до установчих
документів, створення дочірніх підприємств, філій та
представництв, обрання та відкликання членів виконавчого органу,
реорганізації та ліквідації господарського товариства, погодження
умов договору застави (у разі, якщо Фонд вважає за доцільне
внесення таких змін);
- у 5-денний термін після закінчення Загальних зборів
передати до Фонду їх протокол та інші документи, які були прийняті
на зборах, з викладеною позицією уповноваженої особи з кожного
питання;
- особисто виконувати свої функції, визначені у цьому
Договорі, за винятком передбачених у абз.6 п.2.1;
- відшкодувати Фонду збитки, втрати, що виникли у Фонду, в
зв'язку з порушенням доручень Фонду, які передбачені цим
Договором, та взятих на себе забов'язань.
2.2. Уповноважена особа має право:
- погоджувати та подавати до Фонду на підпис проект контракту
з Головою правління Товариства відповідно до Типової форми
контракту з Головою правління відкритого акціонерного товариства,
затвердженого наказом Фонду державного майна від 06.10.95 р.
N 1234 ( z0396-95 ) (у випадках, коли контракт укладається
Фондом);
- одержувати в Фонді інформацію про кількість акцій
Товариства, які перебувають у державній власності;
- подавати до Фонду пропозиції щодо реорганізації або
ліквідації Товариства та відповідності займаним посадам Голови та
членів правління Товариства;
- письмово передати виконання своїх прав та обов'язків, що
випливають з цього договору, іншому представнику за погодженням з
Фондом у разі неможливості виконання своїх обов'язків на певний
час;
- отримувати від Товариства інформацію про його
фінансово-економічний стан для підготовки звітності перед Фондом.
2.3. Уповноважена особа заявляє і гарантує, що:
- її інтереси не розходяться з інтересами Фонду, як
представника держави, і Товариства;
- вона не притягалася до кримінальної відповідальності;
- невідкладно повідомить Фонд про обставини, що не дають
можливості (тривалий час або тимчасово) виконувати належним чином
умови цього Договору.

3. Завдання уповноваженої особи

Завдання уповноваженої особи (далі - Завдання) розробляється
відповідним центральним органом державної виконавчої влади,
відповідно до пп.3; 4 Порядку управління акціями, паями, частками
господарських товариств, які перебувають у загальнодержавній
власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28.12.95 р. N 1056 ( 1056-95-п ), і є невід'ємною частиною
Договору.

4. Умови та наслідки припинення дії частково виконаного Договору

4.1. В місячний термін після закінчення строку дії цього
Договору його умови аналізуються з урахуванням прибутковості
Товариства і обгрунтовані пропозиції сторін враховуються шляхом
внесення до Завдання відповідних змін і доповнень.
У випадку значних змін у співвідношенні кількості акцій,
якими здійснює управління уповноважена особа, та акціями, якими
володіють інші акціонери Товариства, уповноважена особа має право
ставити перед Фондом питання про змінення (уточнення) умов
Договору.
4.2. Договір може бути достроково припинено у випадках:
а) зменшення частки акцій у статутному фонді Товариства,
управління якими здійснює уповноважена особа;
б) неможливості виконання Уповноваженою особою своїх
обов`язків у зв'язку з хворобою чи інвалідністю та з інших
поважних причин, що перешкоджає виконанню обов`язків по цьому
Договору;
в) за рішенням Фонду у зв'язку з прийняттям законодавчих
актів, указів, інших нормативних документів, які змінюють умови
укладання цього Договору та його виконання;
г) одноразового грубого порушення уповноваженою особою умов
цього Договору;
д) з інших передбачених законодавством причин _
_________.
(вказати при необхідності інші підстави припинення договору)
4.3. У випадку припинення Договору передбаченому п.4.2,г.
уповноважена особа зобов'язана компенсувати збитки відповідно до
чинного законодавства.
4.4. У випадку припинення Договору передбаченому п.4.2,в.
Фонд компенсує фактичні витрати уповноваженої особи, наявні на час
припинення дії Договору, але не більше передбачених на це норм
витрат.
4.5. В інших, не передбачених п.п.4.3; 4.4 випадках, Фонд
може сплатити уповноваженій особі компенсацію у розмірі,
визначеному відповідно до чинного законодавства.

5. Норми витрат

5.1. Норми витрат, пов'язані з виконанням цього Договору,
визначаються Міністерством фінансів України та Фондом державного
майна України.
5.2. Винагорода може бути виплачена у випадках, передбачених
чинним законодавством.

6. Припинення дії Договору

6.1. Фонд має право скасувати цей Договір, а Уповноважена
особа відмовитись від його виконання у будь-який час, повідомивши
сторони Договору про це письмово за місяць до дати припинення дії
Договору.
Якщо Уповноважена особа відмовилась від виконання Договору за
таких умов, коли Фонд позбавлений можливості замінити її чи іншим
чином забезпечити свої інтереси, уповноважена особа зобов'язана у
повному обсязі відшкодувати завдані у зв'язку з припиненням
Договору збитки.
6.2. Термін дії Договору становить один рік з моменту його
підписання. Договір може бути подовжений за згодою сторін, але
його дія не повинна перевищувати п'яти років.
6.3. Договір може бути припинений також у разі смерті
уповноваженої особи або у разі визнання її недієздатною, обмежено
дієздатною та безвісно відсутньою (або ліквідації юридичної
особи).

7. Особливі умови Договору

7.1. Уповноважена особа на загальних зборах акціонерів
(учасників) Товариства з питань збільшення статутного фонду,
внесення змін та доповнень до установчих документів, створення
дочірніх підприємств, філій та представництв, обрання та
відкликання членів виконавчого органу, реорганізації та ліквідації
господарського товариства, погодження умов договору застави має
право голосувати при наявності окремого доручення Фонду.
7.2. Розгляд спорів між сторонами та порядок відшкодування
збитків визначається чинним законодавством.

8. Інші умови Договору

8.1. Уповноважена особа зобов'язується зберігати
конфіденційність цього Договору.
8.2. Конфіденційність Договору не поширюється на умови,
урегульовані чинним законодавством, та на органи, які здійснюють
нагляд (контроль) за дотриманням законодавства.
8.3. Умови цього Договору можуть бути змінені тільки за
згодою сторін (у письмовій формі).
8.4. Договір набирає чинності з моменту його підписання
сторонами.
8.5. Уповноважена особа звітує перед Фондом згідно з типовою
формою (додається) один раз на квартал протягом місяця, наступного
за звітним періодом.
8.6. Завдання є невід'ємною частиною цього Договору.
8.7. Інші умови (у разі необхідності):
__________

9. Юридична адреса, реквізити сторін та інші відомості

9.1. Цей Договір складено в двох примірниках, які
зберігаються кожною із сторін, і мають однакову юридичну силу.

Фонд державного майна України: Уповноважена особа:
252133, Україна, м.Київ _________
вул.Кутузова, 18/7: _________
_________
___________ _________
___________ _________
___________ _________
___________ _________
(підпис) (підпис)

"___"_________ 199__ р. "___"_________ 199__ р.

М.П.

 
 

Додаток N 1
до типового договору доручення,
затверджений наказом ФДМ,
Мінекономіки, Мінфіну та Мінюсту
від 21.02.96 р. N 199/18/34/4/5

Типова форма
(для юридичної особи)


Завдання
уповноваженій особі на здійснення функцій з управління
акціями, паями, частками господарських товариств, які
перебувають у загальнодержавній власності на 199_ рік


-----------------
-----------------
(код за ЗКПО) ___
(повна назва господарського
___
товариства)
__________
(скорочена назва господарського товариства)

-------------
-------------
(поштовий індекс) _______________
(юридична адреса господарського товариства)

-----------------
-----------------
(код за ЗКПО) _____
(повна назва уповноваженої особи)
_____
-------------
-------------
(поштовий індекс) ____________
(юридична адреса уповноваженої особи)


Телефон та факс ( ____ ) _____________
(код) номер

"____"____________ 199_ р.
(дата реєстрації завдання)

 
 
 

Додаток N 1
до типового договору доручення,
затверджений наказом ФДМ,
Мінекономіки, Мінфіну та Мінюсту
від 21.02.96 р. N 199/18/34/4/5
 
 
Типова форма

(для фізичної особи)
 


Завдання
уповноваженій особі на здійснення функцій з управління
акціями, паями, частками господарських товариств, які
перебувають у загальнодержавній власності на 199_ рік


-----------------
-----------------
(код за ЗКПО) ___
(повна назва господарського
___
товариства)
__________
(скорочена назва господарського товариства)


-------------
-------------
(поштовий індекс) _______________
(юридична адреса господарського товариства)
__________
(прізвище, ім'я та по батькові для фізичної особи)

-------------
-------------
(поштовий індекс) ____________
(адреса уповноваженої особи)

Паспорт: серія _______ N _____________,
ким та коли виданий ____
__________

Телефон ( ____ ) _____________
(код) номер
"____"____________ 199_ р.
(дата реєстрації завдання)

------------------------------------------------------------------
| N | Перелік питань, контроль за якими повинна |
| п/п | здійснювати уповноважена особа |
|-----+----------------------------------------------------------|
| | |
| 1. |Використання і збереження майна господарського товариства |
| |(далі товариство), державного майна, яке використовується |
| |або зберігається товариством. |
| |1.1. Розпорядження нерухомим майном товариства. |
| |1.2. |
| |1.3. |
| |.... |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2. |Дотримання товариством своїх зобов'язань, що виникають із |
| |затвердженого органом приватизації плану приватизації |
| |(плану розміщення акцій) або умов конкурсу, акціону. |
| |2.1. |
| |2.2. |
| |2.3. |
| |.... |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3. |Дотримання статуту товариства. |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 4. |Дії правління товариства щодо: |
| |4.1. управління товариством; |
| |4.2. реалізації інвестиційної, технічної та цінової |
| | політики; |
| |4.3. дотримання номенклатури товарів та послуг; |
| |4.4. .... |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 5. |Створення товариством дочірніх підприємств, філій |
| |та представництв. |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 6. |Реорганізація та ліквідація товариства. |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7. |Емісійна діяльність товариства. |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 8. |Укладання товариством договорів про заставу та оренду |
| |майна. |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9. |Ведення товариством книги реєстрації акцій товариства. |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 10. |Дотримання законодавства під час проведення загальних |
| |зборів акціонерів товариства. |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 11. |Укладання установчих договорів про створення інших |
| |господарських товариств, у тому числі підприємств |
| |з іноземними інвестиціями. |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 12. |Виконання рішень Спостережної ради. |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 13. |Діяльність ревізійної комісії |
| |13.1. за дорученням загальних зборів; |
| |13.2. з власної ініціативи; |
| |13.3. на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності |
| | більш як 10 відсотками голосів (акцій). |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 14. |Дотримання законодавства під час проведення позачергових |
| |загальних зборів акціонерів. |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 15. |Розмір і порядок виплати дивідендів. |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 16. |Інші показники, що стосуються галузевого управління в |
| |межах, визначених чинним законодавством. |
| |16.1 |
| |16.2 |
| |.... |
------------------------------------------------------------------

 
 
Додаток N 2
до типового договору доручення,
затверджений наказом ФДМУ,
Мінекономіки, Мінфіну та Мінюсту
від 21.02.96 р. N 199/18/34/4/5
 

Типова форма
(для фізичної та юридичної особи)


Звіт
уповноваженої особи по виконанню завдань з управління
акціями, паями, частками господарських товариств, які
перебувають у загальнодержавній власності згідно з
договором дорученням від "___"_______ 199__ р.
N __ за ____________ 199__ р.

-----------------
-----------------
(код за ЗКПО) ___
(повна назва господарського
___
товариства)
___
(скорочена назва господарського товариства)

-------------
-------------
(поштовий індекс) _______________
(юридична адреса господарського товариства)

__________
(прізвище, ім'я та по батькові для фізичної особи)
__________
(повна назва юридичної особи)

-------------
-------------
(поштовий індекс) ___________
(адреса уповноваженої особи)


Телефон ( ____ ) _____________
(код) номер

------------------------------------------------------------------
| N | Найменування показників | Звіт про виконання |
|п/п| | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 1.|Використання і збереження |Рішення прийняті правлінням |
| |майна акціонерного товариства|товариства стосовно відчуження|
| |та державного майна, яке ви- |нерухомого майна. Оцінка вико-|
| |користовується або зберіга- |ристання та збереження дер- |
| |ється товариством |жавного майна. |
| |1.1. Розпорядження нерухомим | |
| |майном товариства; | |
| |1.2. .... | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 2.|Дотримання господарським |Виконуються чи не виконуються |
| |товариством своїх зобов'я- |ці зобов'язання по кожному |
| |зань, які передбачені планом |пункту окремо. |
| |приватизації (планом розмі- | |
| |щення акцій) або умовами | |
| |конкурсу, аукціону | |
| |2.1. .... | |
| |2.2. .... | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 3.|Дотримання статуту товариства|Дотримувався чи не дотри- |
| | |мувався, якщо не дотримувався,|
| | |то по яких пунктах статуту. |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 4.|Дії правління товариства |Рішення правління, копії |
| |щодо: |протоколів цих рішень. Реалі- |
| |4.1. управління товариством; |зація та використання інвести-|
| |4.2. реалізації інвестицій- |цій по напрямках. Виконання |
| |ної, технічної та цінової |плану технічного переозброєння|
| |політики; |та нової техніки. Дотримання |
| |4.3. дотримання номенклатури |чинного законодавства при |
| |товарів та послуг; |формуванні цін на товари та |
| |4.4. .... |послуги. Виконання номенклату-|
| | |рних планів товарів та послуг.|
| | |Інші дії правління, які були |
| | |включені до цього показника. |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 5.|Створення товариством |Дотримання товариством |
| |дочірніх підприємств, філій |чинного законодавства: законів|
| |та представництв. |України "Про господарські то- |
|---+-----------------------------|вариства", "Про банкрутство", |
| 6.|Реорганізація та ліквідація |"Про заставу" та інших норма- |
| |товариства. |тивних актів з цих питань. |
|---+-----------------------------| |
| 7.|Емісійна діяльність това- | |
| |риства. | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 8.|Укладання товариством догово-| |
| |рів про заставу та оренду | |
| |майна. | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 9.|Ведення товариством книги |Ведення книги реєстрації обігу|
| |реєстрації акцій товариства. |іменних акцій відповідно до |
| | |ст.4 Закону України "Про цінні|
| | |папери і фондову біржу". |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|10.|Дотримання законодавства під |Інформація про результати про-|
| |час проведення загальних збо-|ведення загальних зборів акці-|
| |рів акціонерів товариства. |онерів. Дотримання правил та |
| | |порядку скликання і проведення|
| | |загальних зборів акціонерів |
| | |(порядок денний, прийняті |
| | |рішення, позиція уповноваженої|
| | |особи з питань порядку денного|
| | |зборів, протокол загальних |
| | |зборів). |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|11.|Укладання установчих догово- |Дотримання чинного законодав- |
| |рів про створення інших гос- |ства при укладанні установчих |
| |подарських товариств, у тому |договорів по цьому показнику. |
| |числі підприємств з іноземни-|Копії установчих договорів. |
| |ми інвестиціями. | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|12.|Діяльність Спостережної ради.|Рішення, прийняті Спостережною|
| | |радою, в т.ч., що стосуються |
| | |всіх форм відчуження майна. |
| | |Протоколи засідань Спостереж- |
| | |ної ради. |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|13.|Діяльність ревізійної комі- |1. за дорученням загальних |
| |сії. |зборів; |
| | |2. з власної ініціативи; |
| | |3. на вимогу акціонерів, які |
| | |володіють у сукупності більш |
| | |як 10 відсотками голосів |
| | |(акцій). |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|14.|Дотримання законодавства під |Дотримання правил і порядку |
| |час проведення позачергових |скликання та проведення |
| |загальних зборів акціонерів. |позачергових загальних зборів |
| | |акціонерів (порядок денний, |
| | |прийняті рішення, позиція |
| | |уповноваженої особи з питань |
| | |порядку денного зборів, прото-|
| | |кол загальних зборів). |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|15.|Розмір і порядок виплати |Дотримання чинного законодав- |
| |дивідендів. |ства по розподілу чистого при-|
| | |бутку товариства. Розмір диві-|
| | |дендів, порядок і термін їх |
| | |нарахування та виплати. |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|16.|Інші показники, що стосуються|Коротка інформація уповнова- |
| |галузевого управління в ме- |женого представника по їх ви- |
| |жах, визначених чинним зако- |конанню. |
| |нодавством | |
| |16.1. .... | |
| |16.2. .... | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|17.|Відомості про діяльність | |
| |уповноваженої особи в органі | |
| |управління товариством за | |
| |погодженням з Фондом держав- | |
| |ного майна. | |
| |17.1. по проекту рішень, |Перелік рішень, результати го-|
| |внесених уповноваженою |лосування та позиція уповнова-|
| |особою Фонду. |женої особи. |
| |17.2. по проекту рішень, | |
| |запропонованих іншими | --- --- --- |
| |членами органу управління | |
| |товариством. | |
| |17.3. вказівки, надані |Коротка інформація по вико- |
| |уповноваженій особі Фонду в |нанню цих вказівок. |
| |органі управління товариством| |
| |Фондом державного майна | |
| |17.3.1. .... | |
| |17.3.2. .... | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|18.|Відомість про фінансово-виро-|1. Розмір прибутку за звітний |
| |бничу діяльність товариства. |період, що залишається у |
| | |розпорядженні товариства. |
| | |2. Рентабельність товариства. |
| | |3. Кількість працюючих. |
| | |4. Середня зарплата за звітний|
| | |період. |
| | |5. Стан структурного балансу. |
|---------------------------------+------------------------------|
| | Позиція |одиниця виміру|
| | балансу |--------------|
| | | млн.крб. | % |
| |---------------+----------+---|
| |I. Основні за- | | |
| |соби та інші | | |
| |позаоборотні | | |
| |активи. | | |
| |---------------+----------+---|
| |II. Запаси та | | |
| |затрати. | | |
| |---------------+----------+---|
| |III. Грошові | | |
| |кошти, розра- | | |
| |хунки та інші | | |
| |активи. | | |
| |---------------+----------+---|
| |I. Джерела вла-| | |
| |сних та прирів-| | |
| |няних до них | | |
| |коштів. | | |
| |---------------+----------+---|
| |II. Довгостро- | | |
| |кові пасиви. | | |
| |---------------+----------+---|
| |III. Розрахунки| | |
| |та інші пасиви.| | |
| |---------------+----------+---|
| | Підсумок | | |
| | балансу | | |
| |------------------------------|
| |6. Наявність цільового бюджет-|
| |ного фінансування та шляхи |
| |його використання. |
|---------------------------------+------------------------------|
|19.|Додаткові відомості. |1. Порушення, виявлені у дія- |
| | |льності товариства. Короткий |
| | |зміст цих порушень. |
| | |2. Особиста думка уповноваже- |
| | |ної особи щодо різних аспектів|
| | |діяльності товариства. |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|20.|Звітність уповноваженої особи|1. Звіт уповноваженої особи |
| |Фонду державного майна. |подається до Фонду в повному |
| | |обсязі два рази на рік. На |
| | |протязі 10 днів після закін- |
| | |чення терміну подання балансу |
| | |товариства за I півріччя та за|
| | |рік. |
| | |2. Після проведення загальних |
| | |зборів товариства, в т.ч. по- |
| | |зачергових по п.п.10, 14 типо-|
| | |вого завдання уповноваженій |
| | |особі. |
| | |3. Звіт за командировочні вит-|
| | |рати та аванси, видані уповно-|
| | |важеній особі для виконання |
| | |договору доручення, подати в |
| | |тижневий термін після закін- |
| | |чення по встановленій Фондом |
| | |формі. |
------------------------------------------------------------------

Уповноважена особа _________
(підпис, дата для фізичної особи,
для юридичної особи підпис керівника,
печатка)