Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

 
Договір на постачання природного газу / Догоров на подачу природного газа
 

Затверджено
Наказом Держнафтогазпрому
від 10.04.95 р. N 42
 
Типовий договір на постачання природного газу
м. ______ " __ " ___________ 1995 р.

___________________, що є юридичною особою за законодавством України в подальшому "Постачальник", в особі ____________________, який діє на підставі_____________, з одного боку, та _
_____________, що є юридичною особою за законодавством _______, в подальшому "Покупець" в особі ___, який діє на підставі ___, з другого боку, відповідно до Постанови Кабінета Міністрів України від 6 квітня 1995 року, N 243 ( 243-95-п ) "Про порядок поставки природного газу та розрахунків за нього споживачами України в 1995 році, уклали цей договір про наступне:
1. Предмет договору
 
1.1. У відповідності з обсягами природного газу власного
видобутку та закупленого за імпортом в 1995 році, "Постачальник"
поставляє природний газ через газові мережі "Газотранспортної
організації" - ________
________ з
якою укладений окремий договір на транспортування природного газу
від газо-розподільчої станції (надалі- ГРС) "Постачальника" до
кожного споживача, а "Покупець" приймає та оплачує на умовах цього
договору в 1995 році природний газ в таких об'ємах:
на рік __________ млн.куб.м.
I кв. _________ II кв. ______________
III кв.________ IV кв. ______________
1.2. Зміна обсягів подачі природного газу, вказаних в п.1.1.
Договору, проводиться в окремих випадках за узгодженням між
"Постачальником" та "Покупцем".
 
2. Кількість та якість газу
 
2.1. Кількість газу:
2.1.1. Кількість газу, яка постачається "Постачальником" та
приймається "Покупцем", визначається відповідно до обсягів
зазначених в п. 1.1. цього договору, шляхом рівномірного розподілу
квартальних обсягів на кожну добу.
2.1.2. "Покупець" споживає газ рівномірно протягом місяця в
межах середньодобовоі норми. При необхідності відступу від
середньодобової норми "Постачальником" і "Покупцем" встановлюється
нерівномірна подача газу за взаємно узгодженими графіками.
2.1.3. При наявності вільних обсягів газу в системі
газопроводів "Постачальник" має право за згодою "Покупця"
збільшити обсяги подачі природного газу "Покупцеві" при умовах
оплати цих обсягів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 1993 року N 699 ( 699-93-п ) "Про заходи щодо
ефективного використання газу в народному господарстві".
2.1.4. При перевитратах добової норми відбору газу
"Покупцем", "Постачальник" має право примусово обмежити подачу
газу до встановленого добового плану.
2.1.5. Кількість поданого газу "Покупцеві" визначається
згідно п.2.7. Правил подачі та використання природного газу в
народному господарстві України, затверджених наказом
Держкомнафтогазу від 01.11.94 р. N 355 ( z0281-94 ) відповідно
контрольно-вимірювальними приладами "Постачальника" або
контрольно-вимірювальними приладами "Покупця".
2.1.6. При відсутності комерційних приладів, при їх
несправності або при визначенні недійсності показників діаграм
приладів кількість газу визначається за паспортом і потужністю
неопломбованого газовикористовуючого обладнання з розрахунку його
цілодобової роботи.
Перерахунок робиться з початку поточного місяця, в якому
виявлена несправність.
2.1.7. Сторона, яка не згодна з визначеною кількістю поданого
за місяць газу, заявляє про це іншій стороні в 10-ти денний термін
з моменту оформлення акта про місячні об`єми кількості поданого
газу.
2.1.8. За розрахункову одиницю поданого газу приймається один
кубічний метр, приведений до стандартних умов (Т = 20 град.С,
Р = 101,325 КПа (760 мм.рт.ст.) та вологість, рівна нулю ).
2.2. Якість газу:
2.2.1. Якість природного газу повина відповідати вимогам
ГОСТ 5542-87. Державний нагляд за дотриманням вимог державних
стандартів, інших нормативних актів, щодо якості поданого газу
здійснюють органи Держстандарту України.
2.2.2. Порядок проведення фізико - хімічних аналізів, місця
відбору проб і періодичність замірів визначаються за домовленістю
сторін та оформлюються протоколами, які є невід`ємною частиною
даного Договору. Якість природного газу визначається методами, що
передбачені державними стандартами та іншими нормативними актами з
цього питання.
2.2.3. Засоби вимірювання, необхідні для визначення якісних
характеристик природного газу, повинні бути повірені органами
Держстандарту України.
2.2.4. "Постачальник" один раз на місяць не пізніше 10 числа
надає "Покупцеві" сертифікат якості газу.
 
3. Порядок та умови постачання, приймання та обліку газу
 
3.1. "Постачальник" подає, а "Покупець" приймає природний газ
відповідно до Правил подачі та використання природного газу в
народному господарстві України, затверджених наказом Державного
комітета по нафті і газу від 01.11.94 року N 355 ( z0281-94 ).
3.2. Кількість природного газу, яка подається споживачу
визначається по контрольно - вимірювальних приладах, які повинні
відповідати вимогам Правил виміру споживання газів та рідин
стандартними звужуючими пристроями РД-50-213-80 Держкомітету СРСР
по стандартах та відповідно до Правил подачі та використання
природного газу в народному господарстві України, затверджених
наказом Державного комітету по нафті і газу від 01.11.94 року
N 355.
3.3. Типи контрольно-вимірювальних приладів, які встановлені
або будуть встановлені повинні мати окремий дозвіл на використання
даного типу приладу або бути внесені в Державний реєстр засобів
вимірювань України органами Держстандарту України.
3.4. При використанні для обліку кількості газу самопишучих
приладів або автоматичних обчислювачів газу, методика підрахунку
повинна складатися на підставі формули "3", статті 3 Правил виміру
споживання газів та рідин стандартними звужуючими пристроями
РД-50-213-80 Держкомітету СРСР по стандартах.
3.5. Облік поданого газу за допомогою лічильників та
звужуючих пристроїв "Покупця" вважається дійсним при наступних
умовах:
3.5.1. Лічильник та звужуючий пристрій повинні бути
повіреними в порядку, установленому Держстандартом та опломбовані
в місцях, передбачених заводом-виготовлювачем, а у разі їх
відсутності в місцях, передбачених "Газотранспортною
організацією";
3.5.2. Якщо відсутні заливи діаграм чорнилами;
3.5.3. Якщо розриви на діаграмі не більше, ніж півгодини;
3.5.4. Якщо запис зроблено на стандартній діаграмі
картографічного виробництва, яка має реєстраційний номер органів
Держстандарту, штамп та підпис відповідальної особи;
3.5.5. Якщо товщина запису не перевищує 1 мм;
3.5.6. Лінія, прокреслена пером від початку до кінця на
нерухомій діаграмі, не повинна відхилятись від відповідної лінії
часу більше, ніж на 0,25 мм (якщо лінії перетинаються в середині)
або 0,5 мм (якщо лінії перетинаються на початку або в кінці);
3.5.7. Лінія, прокреслена нерухомим пером на рухомій ді-
аграмі, не повинна відхилятись від відповідної відрахункової лінії
витрат більше, ніж на 1/3 абсолютної величини основної допустимої
похибки дифманометра;
3.5.8. Якщо запис проведено в межах, передбачених
розрахунками та 100% шкали витрат.
Примітка: При запису контрольно-вимірювальним приладом більше
100% робочої шкали, нарахування витрат газу за період запису
проводиться за встановленою потужністю неопломбованих газових
пальників. При запису контрольно - обчислювальних приладів нижче
межі робочої шкали приладу, розрахованої згідно з Правилами РД
50-213-80 Держкомітету СРСР по стандартах, нарахування витрат газу
за період цього запису проводиться по нижній межі, вказаній в
розрахунковому папері.
При пульсованому запису підрахунки діаграм проводяться по
зовнішній стороні запису.
Поправочні коефіцієнти до показників лічильників вводяться
щодня при опрацюванні діаграм.
Всі розрахунки окремої діаграми повинні фіксуватися на її
зворотному боці за підписом відповідальної особи;
3.5.9. Щодня, при заміні діаграм "Покупцем", повинна
проводитись посадка пера на "0".
3.6. При використанні "Покупцем" лічильників газу-останні
повинні мати пристрій корекції по тиску та температурі.
3.7. На підставі показників контрольно-вимірювальних приладів
складаються добові та місячні акти про об'єми кількості поданого
газу.
Добовим актом про об`єми кількості поданого газу вважається:
3.7.1. Погодинний звіт отриманий з автоматичних обчислювачів
витрат газу або з коректорів лічильників газу.
3.7.2. Розшифровки картограм самопишучих приладів на
зворотній стороні яких вказано кількість газу в нормальних умовах
( Т = 20 град.С, та Р = 101,325 КРа ).
На підставі добових актів складаються місячні акти.
3.8. Середньомісячна фактична теплота згорання вказується
"Постачальником" в актах про місячні об'єми кількості поданого
газу.
3.9. Акт про місячні об'єми кількості поданого газу
підписується представниками "Покупця" і "Постачальника". Акт
складається в 3-х примірниках, один з яких надається
"Постачальнику" і є підставою для оплати вартості поданого газу.
3.10. Експлуатація лічильників та приладів для виміру
характеристик і складу природного газу проводиться "Покупцем"у
відповідності з технічними описом та інструкцією по експлуатації
впроваджених приладів обліку.
3.11. Сторонам надається право перевіряти роботу
контрольно-вимірювальних приладів. "Покупець" у будь-який час
забезпечує представнику "Постачальника" доступ до
контрольно-вимірювальних приладів, можливість їх перевірки, а
також контроль якості обробки діаграм і правильності застосування
відповідних коефіцієнтів при підрахунках витрат газу. Сторони
мають право вимагати позачергової державної повірки
контрольно-вимірювальних приладів в органах Держстандарту.
3.12. При відсутності у "Покупця" одного з
контрольно-вимірювальних приладів, які записують та показують
витрати, тиск та температуру газу, при їх несправності або
знаходженні в ремонті, при визнанні записів показів приладів
недійсними, кількість відпущеного газу обчислюється за потужністю
неопломбованих газопальникових систем та приладів, впровадженого
газового обладнання із розрахунку їх цілодобової роботи.
3.13. Відключення пальникових систем та газових приладів
оформляється двосторонніми актами, що зберігаються у
"Постачальника" та у "Покупця". Кожне включення та відключення
(пломбування та розпломбування) систем і обладнань фіксується
двосторонніми актами з зазначенням дати включення і відключення.
3.14. При виявленні представниками "Постачальника" включених
пальникових систем та приладів, не оформлених двосторонніми
актами, розрахунок витрат газу здійснюється за максимальною
впровадженою потужністю всіх включених приладів, перерахування
проводиться за весь період, починаючи з дня попередньої
контрольної перевірки представником "Постачальника".
3.15. В дні різких похолодань для забезпечення нормального
газопостачання населення та комунально-побутових споживачів
"Постачальник" має право скорочувати поставки газу "Покупцеві".
 
4. Ціна газу
 
4.1. Ціна природного газу і послуги по його транспортуванню
визначається "Постачальником" в порядку і розмірах, встановленому
Урядом України і станом на ___ за 1.000 куб. м
складає:
без ПДВ ____ ;
з ПДВ ______ ;
4.2. Ціни, що вказані в Договорі, визначені на день його
підписання і можуть змінюватись Урядом України. Зміна ціни
погоджується сторонами шляхом обміну листами, телеграмами,
телетайпограмами в 5 денний строк. У випадку зміни Урядом України
ціни чи порядку розрахунків за природний газ нові ціни обов'язкові
для розрахунків між сторонами за цим Договором.
 
5. Порядок та умови проведення розрахунків
 
5.1. Розрахунки за природний газ здійснюються "Покупцем" на
умовах попередньої оплати шляхом планових платежів 1, 11, 21 і 30
числа кожного місяця за наступні 10 днів.
5.2. У випалках, коли оплата плановими платежами не
здійснюється, "Постачальник" має право на безакцептне списання
суми заборгованості, згідно Указу Президента України від 16.03.95
р., N 227/95 "Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в
народному господарстві України".
5.3. Остаточний розрахунок здійснюється до 10 числа
наступного місяця.
5.4. Розрахунки за газ проводяться за ціною, вказаною в розд.
4 цього Договору, в доларах США, а платежі здійснюються, згідно з
п.4 Порядку формування ресурсів природного газу, їх розподілу і
розрахунків за природний газ в Україні в 1995 році , затвердженого
Указом Президента України від 07.02.95 року, N 109/95, у валюті
України за офіційним валютним курсом українського карбованця до
долара США на день зарахування коштів на рахунок "Постачальника",
а також у вільно конвертованій валюті та російських рублях.
5.5. "Постачальник" і "Покупець" при відхиленні фактичної
калорійності газу від розрахункової (7900 ккал/куб.м) більше, ніж
на 100 ккал/куб.м , розрахунки за газ виконують в перерахунку на
фактичну калорійність.
Різниця в оплаті між фактичною і розрахунковою калорійністю
враховується в остаточному розрахунку за місяць.
5.6. При споживанні газу понад встановлені місячні обсяги
"Покупець" сплачує за використаний понад план газ за ціною, діючою
на час споживання понад планового газу та згідно постанови
Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо ефективного
використання газу в народному господарстві" від 2 вересня
1993 року N 699 ( 699-93-п ). За використаний понад план газ в
платіжних документах плата за надпланові обсяги виділяється
окремою строкою.
 
6. Зобов'язання сторін
 
6.1. "Покупець" зобов'язується:
6.1.1. Використовувати поданий йому газ у відповідності з
Правилами безпеки в газовому господарстві, затвердженими
постановою Держпроматомнагляду СРСР від 26.10.90 р. N 3 з
наступними змінами і доповненнями, затвердженими постановою
колегії Держгіртехнагляду України від 13 травня 1992 року N 5 та
будівельними нормами і правилами.
6.1.2. Утримувати у справному та підготовленому до роботи
стані систему газопостачання та склади для збереження іншого
палива, забезпечити необхідну кількість кваліфікованого
обслуговуючого персоналу.
6.1.3. Про всі аварії, нещасні випадки та отруєння, які
виникли при експлуатаціЇ газового господарства, негайно
повідомляти в аварійну службу "Постачальника".
6.1.4. Негайно повідомляти "Постачальника" про неполадки
приладів обліку витрат газу, заміру температури та тиску газу.
6.1.5. В будь-який час допускати представників
"Постачальника", Державної інспекції з ефективного використання
газу, Держстандарту, газотранспортної організації на територію
підприємства для вільного огляду газоспоживаючого устаткування,
приладів обліку та контролю за споживанням природного газу.
6.1.6. Виконувати розпорядження "Постачальника" про режим
споживання природного газу.
6.1.7. Подавати контрольно-вимірювальні прилади по обліку
газу для перевірки представниками Держстандарту в обумовлені
терміни.
6.1.8. На вимогу "Постачальника" проводити перевірки
звужуючого пристрою приладів обліку газу спільно з представником
"Постачальника".
6.1.9. Своєчасно перевіряти та лагодити контрольно-
вимірювальні прилади обліку витрат газу, забезпечити їх
справність, метрологічні характеристики та цілісність пломб. На
час ремонту та перевірки встановлювати резервний прилад.
6.1.10. Розробляти та супроводжувати паспорти та атестати на
контрольно вимірювальні прилади обліку витрат газу та таблиці
поправочних коефіцієнтів.
6.1.11. Проводити режимно - налагоджувальні роботи на
газовитратному устаткуванні не рідше одного разу на три роки.
Експлуатувати газовитратне устаткування тільки з працюючою
автоматикою горіння.
6.1.12. Щодня передавати "Постачальнику" оперативні дані про
кількість газу, прийнятого за останню добу за погодженою формою із
застосуванням поправочних коефіцієнтів на температуру та тиск
газу.
Примітка: У випадку передачі помилкових даних про витрати
газу за добу з оперативними даними, "Покупець" проводить
корегування в кінці місяця.
6.1.13. "Покупець" не має права без дозволу "Постачальника"
та органів Державної інспекції з ефективного використання газу і
без оформлення відповідних документів проводити розширення своєї
газової мережі, переобладнувати або вводити в дію нове
газовитратне обладнання.
6.2. "Постачальник" зобов'язується:
6.2.1. Подавати природний газ "Покупцю" в безперервному
режимі, за винятком випадків передбачених чинним законодавством
України та цим Договором.
6.2.2. Про всі випадки відключення подачі газу, крім
аварійних, "Постачальник" зобов'язаний за 24 години телефонограмою
або письмово довести до відома "Покупця".
6.2.3. Подавати природний газ "Покупцю" рівномірно протягом
місяця в межах середньодобової норми, або згідно п.п. 2.1.2. цього
Договору.
6.2.4. Недобір природного газу "Покупцем" не дає
"Постачальнику" права стягнення з "Покупця" плати за недобраний
природний газ.
 
7. Відповідальність сторін
 
7.1. Сторони за цим Договором несуть відповідальність за
неналежне виконання взятих на себе зобов`язань.
7.2. "Покупець" несе повну відповідальність за відповідність
системи газопостачання проектній та виконавчій технічній
документації, збереження та безпечну експлуатацію газового
господарства, включаючи всі пункти редукування, відключаючі та
газоспоживаючі пристрої, а також за забезпечення протипожежних
заходів в газовому господарстві "Покупця".
7.3. За несвоєчасну оплату "Покупець" сплачує пеню в розмірі
0,75% від суми заборгованості за кожен день прострочки платежу,
згідно з Указом Президента України від 16.03.1995 р. за N 227/95
"Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному
господарстві України" з наступними змінами і доповненнями від
31.03.95 р. за N 277/95.
Сплата пені не звільняє "Покупця" від виконання умов
договору.
7.4."Постачальник" має право припинити подачу газу і
розірвати договірні відносини в разі несвоєчасної оплати
"Покупцем", і він не відповідає за наслідки, які можуть виникнути
через припинення подачі газу. "Покупець" не може допускати
перевищення фактичного споживання газу понад встановлені обсяги.
7.5. При виявленні представником "Постачальника" або іншою
особою, витоку газу в газовій мережі та устаткуванні, встановлених
до замірного обладнання, які знаходяться на балансі "Покупця",
"Покупець" повинен заплатити за кількість газу , втраченого через
витік, визначеному розрахунком "Постачальника" за ціною, діючою на
момент витоку газу.
7.6. За недопоставку "Покупцю" природного газу "Постачальник"
несе відповідальність в порядку і на умовах встановлених Правилами
подачі та використання природного газу в народному господарстві
України, затверджених наказом Державного комітету по нафті і газу
від 1 листопада 1994 р. N 355 ( z0281-94 ).
 
8. Обставини непереборної сили (форс-мажор)
 
8.1. Сторони звільнюються від відповідальності за часткове
невиконання обов'язків за договором, якщо це невиконання сталося
внаслідок дії непереборної сили.
8.2. Під непереборною силою розуміють обставини, що виникли
після укладання договору внаслідок непередбачених сторонами подій
надзвичайного характеру, включаючи пожежі, повені, землетруси,
стихійні лиха, вибухи, воєнні дії, та інші незалежні від сторін
обставини.
8.3. "Постачальник" звільняється від відповідальності за
недопоставку природного газу при значному скороченні (більше 10%
договірних обсягів), тобто коли вона обумовлена технічними
обставинами або припинення подачі його з Росії та Туркменистану.
 
9. Порядок вирішення спорів
 
9.1. Сторони вирішують між собою всі спори і розбіжності
відносно тлумачення і застосування чинного договору шляхом
переговорів.
9.2. Спори, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та
виконанні Договору вирішуються у встановленому законодавством
порядку.
9.3. Умови не передбачені цим Договором регулюються
Положенням про Поставки продукції виробничо-технічного призначення
та товарів народного вжитку іншими нормативними актами.
 
10. Строк дії договору
 
10.1. Договір укладено на строк з_________
по_______ 1995 року.
10.2. Даний договір складений у 2-х примірниках, по одному
для кожної сторони.
 
11. Юридичні адреси сторін, поштові та банківські реквізити
 
"Постачальник": ___
Адреса: ___________
Розрахунковий рахунок: Доларовий:______________
Рубльовий:______________
Карбованцевий:__________
Телефон:____________ Факс:______ Телетайп:__________
"Покупець":________
Адреса:____________
Розрахунковий рахунок: Доларовий:______________
Рубльовий:______________
Карбованцевий:__________
Телефон:_____________ Факс:_____________ Телетайп:_
 
 
"Постачальник"                         "Покупець"
М.П.                                 М.П.
______                                     ________
"___"________1995 р.                                 "___"__________1995 р.