Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

 
Генеральний кредитний договір / Генеральный кредитный договор
 
 
 

Генеральний кредитний договір N ___
м. Київ "___" ____________ 2005 р.
 
Національний банк України в особі першого заступника
начальника Головного управління Національного банку України по м.
Києву і Київській області Медведєва Віктора Федоровича (далі -
Кредитор), що діє на підставі Положення про філії (територіальні
управління) Національного банку України та довіреності від
4 листопада 2004 року, зареєстрованої в реєстрі за N 56, та банк
__________(назва банку) в особі ________ (далі - Позичальник),
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі ___
(далі - Сторони), з метою встановлення взаємовідносин Сторін щодо
використання Позичальником постійно діючої лінії рефінансування
Національного банку України (далі - кредити овернайт) відповідно
до Положення про регулювання Національним банком України
ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та
інших операцій, затвердженого постановою Правління Національного
банку України від 24.12.2003 N 584 (далі - Положення), уклали цей
договір про таке.
 
1. Предмет договору
 
1.1. Кредитор надає Позичальнику кредити овернайт протягом
поточного календарного року на підставі заявки Позичальника, яка
надсилається безпосередньо Департаменту монетарної політики
Національного банку України, а копія - Головному управлінню
Національного банку України по м. Києву і Київській області.
1.2. Кредитор надає Позичальнику кредит овернайт (бланковий)
у розмірі, визначеному та оголошеному банкам відповідними
розпорядчими документами Національного банку України на
відповідний період.
1.3. Цей Генеральний кредитний договір укладається між
Кредитором і Позичальником та діє протягом календарного року з
моменту підписання до 31.12.2005 року включно.
1.4. Невід'ємними частинами Генерального кредитного договору
є повідомлення Головного управління Національного банку України по
м. Києву і Київській області, повідомлення Кредитора про
задоволення заявки Позичальника на одержання кредиту овернайт та
заявка Позичальника, у якій міститься така інформація:
сума кредиту овернайт;
процентна ставка за користування кредитом овернайт. Базова
кількість днів для нарахування процентів - 365;
кількість випадків звернення підряд до Національного банку
України за кредитом овернайт під забезпечення державних цінних
паперів;
перелік державних цінних паперів, що передаються під
забезпечення кредиту овернайт;
кількість разів звернення за кредитом овернайт (бланковим);
виконання Позичальником умов, викладених у пункті 1.1 глави 1
розділу II, та додаткових вимог, викладених у пункті 3.6 глави 3
розділу II Положення.
1.5. На період користування кредитом овернайт під
забезпечення державних цінних паперів Позичальник передає в
заставу Кредитору державні цінні папери з правом блокування їх
обігу, сума, перелік та характеристика яких зазначається в заявці
Позичальника.
1.6. Кредитор надає Позичальнику кредит овернайт за
процентною ставкою, яка оголошується Національним банком України
щоденно (окремо за кредитами овернайт під забезпечення державними
цінними паперами та кредитами овернайт (бланковими).
1.7. У разі звернення Позичальника за кредитом овернайт під
забезпечення державних цінних паперів три дні підряд, починаючи з
четвертого, кожний наступний кредит овернайт під забезпечення
державних цінних паперів підряд надається за оголошеною процентною
ставкою для цього виду кредиту овернайт плюс два процентних
пункти.
1.8. Позичальник повертає Кредитору кредит овернайт одночасно
з процентами до 14-ї години наступного робочого дня за днем
отримання кредиту. Кредит та проценти сплачуються на відповідні
рахунки N 1410 та N 1418 згідно з виписками ОПЕРУ Національного
банку України.
1.9. До погашення заборгованості за наданим кредитом овернайт
та процентів за користування ним заявка на одержання наступного
кредиту рефінансування Кредитором не розглядається.
 
2. Зобов'язання та права Сторін
 
2.1. Кредитор зобов'язується:
На підставі задоволеної заявки Позичальника про надання
кредиту овернайт (залежно від виду кредиту овернайт) та
повідомлення територіального управління Національного банку
України з підтвердженням заявки банку відкрити рахунок N 1410 та
перерахувати на кореспондентський рахунок Позичальника суму
кредиту овернайт.
2.2. Кредитор має право:
2.2.1. У разі неповернення кредиту овернайт у передбачений
п. 1.8 цього договору строк списати в безспірному порядку суму
заборгованості за кредитом овернайт і процентів за користування з
кореспондентського рахунку Позичальника.
2.2.2. У разі недостатності коштів на кореспондентському
рахунку Позичальника для списання суми заборгованості за кредитом
овернайт і суми процентів за його користування у першу чергу
списувати заборгованість за кредитом, у другу чергу - проценти за
користування ним та пеню, а потім - витрати, пов'язані з
одержанням виконання.
2.2.3. У разі неможливості списання заборгованості за наданим
кредитом і процентів за користування ним через відсутність коштів
на кореспондентському рахунку Позичальника віднести заборгованість
на рахунки простроченої заборгованості до надходження коштів на
кореспондентський рахунок Позичальника з нарахуванням на суму
заборгованості пені в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості
за кожен день прострочення та списати в безспірному порядку
належну до сплати суму з кореспондентського рахунку Позичальника в
день надходження коштів на його кореспондентський рахунок.
2.2.4. За умови недостатності коштів на кореспондентському
рахунку Кредитор має право протягом 10 днів реалізувати предмет
застави та пред'явити вимоги до банку, який надав гарантію або
авальований вексель, і за рахунок коштів від реалізації погасити
заборгованість за кредитом і проценти за користування ним.
2.2.5. У разі несвоєчасного повернення Позичальником кредиту
овернайт або процентів за користування ним не дозволяти
Позичальнику використовувати лінію рефінансування протягом трьох
місяців.
2.3. Позичальник зобов'язується:
2.3.1. Повернути Кредитору заборгованість за кредитом
овернайт і проценти за його користування шляхом перерахування
коштів на рахунки N 1410 та N 1418 згідно випискам ОПЕРУ
Національного банку України до 14 години наступного робочого дня
за днем отримання Кредиту.
2.3.2. У разі неможливості списання з кореспондентського
рахунку коштів, що становлять вимоги Кредитора, сплатити пеню в
розмірі 0,5 процента від суми заборгованості за кожен день
прострочення.
2.3.3. В день повернення кредиту овернайт (під забезпечення
державних цінних паперів) надати до 12 години до депозитарію
державних цінних паперів Національного банку України розпорядження
на переказ державних цінних паперів, визначених в заявці
позичальника, яка є невід'ємною частиною генерального кредитного
договору, з метою забезпечення перерахування кредитору у
встановленому порядку суми заборгованості за кредитом овернайт
(під забезпечення державних цінних паперів) на відповідні рахунки
та розблокування заставлених державних цінних паперів.
2.4. Позичальник має право:
2.4.1. Одержати кредит овернайт через лінію рефінансування
Національного банку України в разі дотримання умов, викладених у
пункті 1.1 глави 1 розділу II, та додаткових вимог, викладених у
пункті 3.6 глави 3 розділу II Положення.
2.4.2. Одержати кредит овернайт у разі своєчасного звернення
до Головного управління Національного банку України по м. Києву і
Київській області і надання йому достовірної інформації про
виконання економічних нормативів, і додаткових умов залежно від
виду кредиту овернайт.
 
3. Відповідальність
 
Відповідальність визначається Сторонами згідно з розділами
VI, VII Положення і законодавством України.
 
4. Інші умови договору
 
4.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору,
вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у
встановленому законодавством України порядку.
4.2. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє
протягом поточного календарного року до завершення розрахунків за
кредитами, наданими відповідно до цього договору.
4.3. Договір може бути змінено за згодою обох Сторін шляхом
укладення додаткової угоди, що є невід'ємною частиною цього
договору.
4.4. Невід'ємними частинами цього договору є заявка
Позичальника на одержання кредиту овернайт, повідомлення Головного
управління Національного банку України по м. Києву і Київській
області та повідомлення Кредитора про задоволення заявки.
 
5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:
 
 
Кредитор                                     Позичальник